zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III

Od 25 maja do 7 czerwca 2020r. dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły organizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie rodzice, którzy przebywać mogą tylko w przedsionku szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego ( rękawiczki jednorazowe, maseczka zakrywająca usta i nos, 2 m odległości między osobami). Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych, co będzie kontrolowane przy wejściu do placówki i w trakcie dnia przez mierzenie temperatury. Istnieje możliwość, że tworzone będą grupy międzyoddziałowe liczące maksymalnie 10 osób.  Oddziały będą stałe, w ciągu dnia dzieci nie będą się przemieszczać między grupami i ograniczony będzie kontakt między grupami. Nauczyciele będą przypisani do grupy losowo, w zależności od możliwości kadrowych. Ilość zabawek i pomocy dydaktycznych będzie ograniczona z uwagi na konieczność ich dezynfekcji.

W miarę potrzeb uruchomione zostaną również zajęcia świetlicowe.

Lista niektórych ograniczeń dotyczących uczniów wynikająca z rekomendacji GIS, MEN, MZ:

  1. jeden uczeń – jedna ławka szkolna,
  2. brak możliwości wymiany przyborami szkolnymi,
  3. brak wyjść poza teren szkoły,
  4. brak możliwości przynoszenia zabawek,
  5. ograniczona aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

 

deklaracja powrotu do pobrania   tutaj

oświadczenia rodzica/ opiekuna do pobrania tutaj