Statut

 

 

STATUT

Zespołu Szkół w Tulcach

 

Na podstawie art. 98 – 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), w związku z art. 322 ustawy z dnia l4 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 20l7r. art. 322 poz.60 ze zm.) uchwala się Statut Zespołu Szkół w Tulcach

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 • 1
 1. Zespół Szkół w Tulcach obejmuje przedszkole oraz ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami Dwujęzycznymi dla dzieci i młodzieży.
 2. Zespół Szkół ma siedzibę w Tulcach, przy ulicy Poznańskiej 1.
 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Kleszczewo, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Do obwodu  Zespołu Szkół na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczewo Nr XXVII/195/2017 należą następujące miejscowości: Tulce, Komorniki i Szewce.
 5. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się w oparciu o art. 140 Ustawy – Prawo Oświatowe.

 

 • 2
 1. Nazwa Zespołu Szkół jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 2. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Tablica urzędowa zawiera pełną nazwę Zespołu Szkół.
 • 3
 1. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym:
 • uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
 • uroczystość pasowania na ucznia,
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego.
 • 4

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz, 996 ze zm.),

2) dzieciach i uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół,

3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny,

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy Zespołu Szkół.

5) oddział dwujęzyczny – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

 • 5

1.Statut określa:

1) cele i zadania Zespołu Szkół,

2) organy Zespołu Szkół i ich szczegółowe zadania,

3) organizację pracy Zespołu Szkół,

4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,

5) prawa i obowiązki uczniów,

6) warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Zespołu Szkół.

 • 6
 1. Zespół Szkół realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do kształcenia podstawowego.
 2. Zespół Szkół w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • 7

Cele wskazane w §6 Zespół Szkół osiąga poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkola i szkoły podstawowej, ramowy plan nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych i innych zadań oświatowych przewidzianych prawem.

Rozdział 3.

Organy Zespołu Szkół.

 • 8

Organami Zespołu Szkół są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół,
 • Wicedyrektorzy: do spraw przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej oraz do spraw szkoły podstawowej,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.
 • 9

Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Zespołu Szkół, uczniów i pracowników Zespołu Szkół.

Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:

1) kierowaniem Zespołem Szkół jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej,

2) kierowaniem Zespołem Szkół jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Kleszczewo funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej,

3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu Szkół.

 • 10
 1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo – wnioskodawcze przewidziane w ustawie.
 2. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa.
 3. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
 • 11

1.Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.

2.Skład Rady Rodziców określa ustawa.

3.Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

 • 12
 1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.

2.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony na podstawie ustawy.

 • 13

1.Organy Zespołu Szkół są zobowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu swoich zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona merytorycznie.

2.Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Zespołu Szkół zobowiązany
do współpracy zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki.

 1. W ramach współpracy organy Zespołu Szkół wymieniają stosowne informacje o podejmowanych i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne.

4.Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Zespołu Szkół zapewnia Dyrektor.

 • 14
 1. Spory pomiędzy organami Zespołu Szkół są rozwiązywane polubownie.
 2. Organy Zespołu Szkół podejmują w trybie roboczym wszelkie działania w tym działania wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia sporu.

Rozdział 4.

Organizacja pracy Zespołu Szkół.

 • 15

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół obejmuje przedszkole oraz klasy I – VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 • 16
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół  jest oddział uczniów.
 2. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III nie może wynosić więcej niż 25.
 3. Zespół Szkół organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów, ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
 • 17
 1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.
 3. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.
 • 18

Zespół Szkół organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Zespołu Szkół. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.

 • 19
 1. Realizując zadania statutowe Zespół Szkół zapewnia społeczności szkolnej możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie),

2) biblioteki,

3) świetlicy,

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

5) gabinetów terapii  psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W szkole jest zorganizowana stołówka, z której korzystać mogą uczniowie, na zasadach odpłatności.
 2. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których może korzystać społeczność szkolna należą: szatnia, toalety, sala gimnastyczna i boisko szkolne.

 

 

 

Rozdział 5.

Zadania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół.

 • 20
 1. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
 2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Zespołu Szkół podejmują wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad uczniami Zespół Szkół instaluje monitoring przy pomocy kamer telewizji wewnętrznej.
 • 21
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba
  że Dyrektor Zespołu Szkół wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Zespołu Szkół.
 2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu nieodbywających obowiązkowych zajęć, dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych pełnią nauczyciele Zespołu Szkół wyznaczeni przez Dyrektora.
 • 22
 1. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół zawiadamiają Dyrektora o obecności
  na terenie Zespołu Szkół osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
 2. Nauczyciele kontrolują obecności uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Zespole Szkół.
 • 23

Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy w szczególności:

1) zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej,

2) przestrzeganie obowiązujących w Zespole Szkół godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,

3) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,

4) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura w pomieszczeniu),

5) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,

6) odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

 • 24
 1. Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego w Zespole Szkół.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego, chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
 3. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego.
 4. Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:

1) podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,

2) organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału,

3) organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Zespołu Szkół,

4) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów i postępów w nauce,

5) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz – w miarę możliwości Zespołu Szkół – zaspakajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,

6) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela,

7) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,

8) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,

9) przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

10) wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów.

 

Rozdział 6.

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów.

 • 25

Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów w celach i zakresie tego oceniania.

 • 26

1.W związku z jawnością ocen bieżących i klasyfikacyjnych nauczyciel uzasadnia ocenę na wniosek ucznia bądź jego rodziców.

2.Uzasadnienie następuje bez zbędnej zwłoki, w formie ustnej, chyba że wniosek zawiera żądanie uzasadnienia pisemnego.

 • 27

1.Na wniosek ucznia lub jego rodziców Zespół Szkół udostępnia dokumentację, o której mowa w art.44e ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r.poz. 1943 z późn. zm.).

2.Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w godzinach pracy Zespołu Szkół, w sekretariacie Zespołu Szkół, po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem sekretariatu.

 • 28

Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana w Zespole Szkół raz w ciągu roku szkolnego,
na zakończenie pierwszego półrocza, w ostatni piątek stycznia, chyba że Rada Pedagogiczna uchwali inaczej.

 • 29

1.Przed klasyfikacyjnymi zebraniami Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w następujących terminach:

1)zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu informujemy ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem półrocza lub zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

2)na tydzień przed półrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej i na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia
o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

2.Informacja przekazywana jest uczniom ustnie, zaś rodzicom uczniów w formie elektronicznej w postaci wpisu w dzienniku ucznia (Librus).

3.Wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej nie później niż na miesiąc przed wystawieniem ocen na świadectwie mają obowiązek poinformować rodziców w formie pisemnej o możliwości powtarzania klasy przez ucznia.

 • 30

Oceny bieżące w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
są ocenami opisowymi (oprócz religii – ocena cyfrowa wg odrębnych przepisów).

 • 31

1.Począwszy od klasy IV oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, ustala się według następującej skali:

1)stopień celujący (6),

2)stopień bardzo dobry (5),

3)stopień dobry (4),

4)stopień dostateczny (3),

5)stopień dopuszczający (2),

6)stopień niedostateczny (1).

2.W ocenach bieżących i śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej dopuszcza się stosowanie przy stopniach znaków ,,+” i ,,-„.

 • 32

Zachowanie uczniów klas IV – VIII oceniane jest na postawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania w systemie punktowym.

 • 33

Wszystkie informacje na temat Wewnątrzszkolnego Oceniania znajdują się na stronie Zespołu Szkół www.szkolatulce.pl.

Rozdział 7.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 • 34

1.Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.

2.Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się koordynator doradztwa powołany przez Dyrektora.

3.Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:

1)diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
na pomoc w planowaniu kształcenia;

2)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

4)prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;

5)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

4.Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji.

Rozdział 8.

Prawa i obowiązki uczniów.

 • 35

Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec uczniów Zespół Szkół zapewnia swoim uczniom:

1)dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Zespole Szkół,

2)dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ocenami postępów w nauce, sprawdzianami i innymi uczniowskimi pracami pisemnymi,

3)równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,

4)prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Zespołu Szkół i współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami związanych,

5)wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach działających w Zespole Szkół, poza partiami i stronnictwami politycznymi,

6)prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,

7)prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

9)nietykalności osobistej,

10)reprezentowanie Zespołu Szkół w konkursach, zawodach i przeglądach.

 • 36

1.Zespół Szkół w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach uczniom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.

2.Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień uczniów spełniających warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym i charakterze motywacyjnym.

 • 37

1.Uczniowie Zespołu Szkół mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za:

1)wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,

2)podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Zespołu Szkół lub na rzecz uczniów Zespołu Szkół,

3)szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym,

4)wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen nie mniejsza niż np. 4,75
i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania),

5)uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu ośmioklasisty.

2.Ustala się następujące rodzaje nagród:

a)pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b)pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)dyplom,

d)bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

e)nagroda rzeczowa.

 • 38

Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1)właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,

2)systematyczny i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału klasowego i Zespołu Szkół,

3)przedstawienie usprawiedliwienia nieobecności odpowiednimi dowodami, w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły,

4)zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych w celu innym niż dzwonienie do rodziców; jedynym dozwolonym miejscem dzwonienia jest przedsionek szkoły. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych,

5)właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów szkoły, uwzględniające zasady kultury współżycia społecznego,

6)przestrzeganie Statutu Zespołu Szkół, regulaminów i zarządzeń organów Zespołu Szkół,

7)dbanie o mienie Zespołu Szkół, wspólne dobro, ład i porządek,

8)dbanie o honor i tradycje Zespołu Szkół i poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych,

9)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,

10)ubieranie się na zajęcia organizowane przez Zespół Szkół na terenie Zespołu Szkół i poza nim w odzież stonowaną, estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji.

 • 39

1.W Zespole Szkół może być wprowadzony Kodeks Ucznia, określający niewyrażone w obowiązujących przepisach prawa i w Statucie uprawnienia i obowiązki uczniów związane z codziennym życiem szkoły.

2.Kodeks Ucznia przygotowuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

3.Kodeks Ucznia wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 • 40

W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających poza obowiązki ucznia, rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, które Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni.

 • 41

1.Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary:

 • upomnienie wychowawcy klasy,
 • upomnienie dyrektora,
 • upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,
 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 • zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

2.Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom społeczności szkolnej, jest zobowiązany do wyrażenia ubolewania i przeproszenia pokrzywdzonych osób, niezależnie od innych prawem przewidzianych form odpowiedzialności.

 • 42

1.Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje je po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po wysłuchaniu ucznia.

2.Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora – do Rady Pedagogicznej.

3.Termin na odwołanie się wynosi 7 dni.

4.Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w terminie do 14 dni.

5.Po upływie 6 miesięcy karę uważa się za niebyłą.

 • 43

1.Dyrektor Zespołu Szkół może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków, uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.

2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być w szczególności:

1)picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Zespołu Szkół oraz
na zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Zespół Szkół poza jej terenem,

2)posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji i psychoaktywnych,

3)stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób,

4)stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i pracowników Zespołu Szkół,

5)dopuszczanie się kradzieży,

6)permanentne naruszanie postanowień statutu Zespołu Szkół.

Rozdział 9.

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

 • 44
 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.
 2. Wolontariuszami mogą być uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej, którzy przedstawią koordynatorowi głównemu pisemną zgodę rodziców.
 3. Członkowie mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 4. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Każdy zainteresowany otrzymuje „Kartę Wolontariusza”. Koordynatorzy dokonują wpisów dotyczących podjętych przez ucznia działań wraz z przyznaną liczbą punktów.
 6. Uczeń realizuje te działania, w których może wykorzystać swoje zdolności
  i doświadczenie. Stale pamięta, aby swoim postępowaniem promować ideę wolontariatu oraz godnie reprezentować szkołę i być przykładem dla innych.
 7. W sytuacji negatywnych zachowań Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy przez koordynatora wolontariatu szkolnego.
 8. Wolontariat jest stworzony po to, by pomagać w inicjowaniu działań w środowisku szkolnym i lokalnym, pomagać potrzebującym i wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 • 45

Celem wolontariatu jest:

 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
 • zapoznanie z ideą wolontariatu;
 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
  i bezinteresowności;
 • stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy;
 • wypracowanie systemu angażowania młodzieży do takich działań;
 • wykorzystanie umiejętności, zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły
  i środowiska lokalnego;
 • promowanie idei wolontariatu w szkole;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • 46

Na czele Wolontariatu stoi koordynator główny  oraz koordynatorzy odpowiedzialni
za poszczególne obszary działań, którzy zgłoszą chęć współpracy w danym roku szkolnym.

 • 47

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i lokalne. Koordynatorzy na początku roku szkolnego przedstawiają propozycje działań wolontaryjnych na dany rok szkolny ( tablica ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim wraz z proponowaną liczbą punktów za poszczególne działania). Podczas planowania działań koordynator bierze również pod uwagę pomysły młodzieży.

 • 48

Nagradzanie odbywa się poprzez wpis na świadectwie kończącym gimnazjum. Wpis taki może uzyskać uczeń, który uzbiera co najmniej 50 pkt na karcie wolontariatu.

 

Rozdział 10.

Organizacja biblioteki szkolnej.

 • 49
 1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Zespołu Szkół.
 2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej
  i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli.
 3. Biblioteka w szczególności:

 1) gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne,

 2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,

 3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się,

 4) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną użytkowników.

 • 50
 1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół.
 2. Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczonych przez nich materiałów bibliotecznych.
 • 51
 1. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.
 2. Wypożyczalnia jest czynna w dniach, w których w Zespole Szkół odbywają się zajęcia szkolne, w godzinach 9.00 – 17.00.
 3. Czytelnia jest dostępna w godzinach 9.00 – 17.00.
 • 52

W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, zgodnie z zakresem swoich obowiązków.

Rozdział 11.

Organizacja świetlicy.

 • 53

1.Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone Szkoła prowadzi świetlicę (art. 105 ust. 1 P.O.)

2.Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.

3.Do zajęć, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów oraz odrabianie lekcji (art. 105 ust. 2 P.O.)

 • 54

1.Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Zespołu Szkół.

2.Świetlica jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu, którego nie przeznacza się na inne cele.

3.Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 • 55

1.Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warsztatów do samodzielnej pracy umysłowej uczniów,

2)organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,

3)współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów,

4)prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach.

Rozdział 12.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin

 • 56

1.Zespół Szkół współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację tego współdziałania.

Rozdział 13.

Organizacja współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki.

 • 57

1.Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, zapewniając bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Zespołu Szkół, wychowawcą oddziału i poszczególnymi nauczycielami (art.99, ust. 2 pkt.2 P. O.).

2.Szkoła przekazuje rodzicom uczniów wszelkie informacje związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych.

3.Kontakty rodziców z Zespołem Szkół i nauczycielami następują w formie:

1)zebrań okresowych ogółu rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą oddziału, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,

2)nadzwyczajnych zebrań rodziców uczniów danego oddziału z Dyrektorem Zespołu Szkół, wychowawcą oddziału bądź nauczycielami, zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub
na wniosek rady oddziałowej lub wychowawcy oddziału, zaakceptowany przez Dyrektora,

3)spotkań indywidualnych z wychowawcą oddziału lub innymi nauczycielami, niekolidujących z rozkładem zajęć lekcyjnych,

4)przedkładaniu przez rodziców uczniów opinii i wniosków dotyczących pracy Zespołu Szkół.

 • 58

Wszelkie zajęcia organizowane przez Zespół Szkół muszą zapewniać ich uczestnikom wymagane prawem warunki bezpieczeństwa i higieny.

Rozdział 14.

Postanowienia końcowe.

 • 59

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.