Program profilaktyczno – wychowawczy

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

„Rzeczypospolite zawsze takie będą,

jakie ich młodzieży chowanie”.

Jan Zamoyski

 

Program  wychowawczo-profilaktyczny opracowany  został  przez  Radę  Rodziców  i  Radę  Pedagogiczną Zespołu  Szkół   w  Tulcach.

Przy  opracowaniu  uwzględniono  następujące  dokumenty:

 • Konwencję  o  Prawach  Dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów  Zjednoczonych  z  dnia  20  listopada  1989r.,
 • Konstytucję  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  02  kwietnia  1997 r.,
 • Ustawę  o  systemie  oświaty  z  dnia  07  września  1991r.  z  późniejszymi  zmianami,
 • Kartę  Nauczyciela  z  dnia  26  stycznia  1982 r.  z  późniejszymi  zmianami,
 • Ustawę z dnia 24  kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  i  innych  ustaw  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 875 )
 • Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2015 r.  w  sprawie  zakresu i  form  prowadzenia w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w  celu  przeciwdziałaniu  narkomanii  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1249 )

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)

 

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 i 2371)
 • Statut  Zespołu  Szkół  w  Tulcach.

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Program  został  zatwierdzony na  zebraniu Rady  Pedagogicznej  w  dniu 24 września 2020 r. i na  zebraniu Rady Rodziców w  dniu 30 września 2020 r.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

 

WPROWADZENIE

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Szkoła jest miejscem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, która ma wspierać wszechstronny rozwój uczniów.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi integralną część procesu edukacyjnego szkoły. Jego główne cele i zadania zostały opracowane w oparciu o ewaluację, modyfikację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej dokonaną poprzez:

 • Rozmowy indywidualne i wywiady z rodzicami prowadzone przez dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Obserwacje zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych, prowadzone na bieżąco przez wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Analizę niepowodzeń szkolnych dokonywaną każdorazowo po zakończonych okresie.
 • Analizę dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do wszechstronnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dają osobiste wsparcie.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu.

 

WYCHOWANIE

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej i duchowej.

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

Zgodnie  z  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  nauczyciele  w  swojej  pracy  wychowawczej  powinni  zmierzać  do  tego,  aby  uczniowie:

 • Znajdowali  w  szkole  środowisko  wszechstronnego  rozwoju  osobowego  (w  wymiarze  intelektualnym,  psychicznym,  społecznym,  zdrowotnym,  etycznym,  moralnym  i  duchowym ).
 • Rozwijali  w  sobie  dociekliwość  poznawczą,  ukierunkowaną  na  poszukiwanie  dobra,  prawdy  i  piękna  w  świecie.
 • Mieli  świadomość  życiowej  użyteczności zarówno poszczególnych  przedmiotów  szkolnych,  jak  i  całej  edukacji  na  danym  etapie.
 • Stawali  się  coraz  bardziej  samodzielni  w  dążeniu  do  dobra  w  jego  wymiarze  indywidualnym  i  społecznym,  godząc  na  przykład  umiejętnie  dążenie  do  dobra  własnego  z  dobrem  innych,  odpowiedzialność  za  siebie  i  za  innych,  wolność  własną  i  wolność  innych.
 • Poszukiwali,  odkrywali  i  dążyli  do  osiągnięcia  celów  życiowych  i  wartości  wyższych,  ważnych  do  odnalezienia  własnego  miejsca  w  świecie.
 • Uczyli  się  szacunku  dla  dobra  wspólnego  jako  postawy  życia  społecznego  oraz  przygotowali  się  do  życia  w  rodzinie,  w  społeczności  lokalnej  i  w  państwie,  w  duchu  przekazu  dziedzictwa  kulturowego  i  kształtowania  postaw  patriotycznych.
 • Przygotowywali  się  do  rozpoznawania  wartości  moralnych,  dokonywania  wyborów  i  hierarchizacji  wartości.
 • Posiadali  umiejętność  słuchania  innych  i  poprawnego  rozumienia  ich  poglądów  oraz  umieli  działać  na  rzecz  tworzenia  w  szkole  wspólnoty  nauczycieli  i  uczniów.

Obok  zadań  wychowawczych  nauczyciele  powinni  wypełniać  również  zadania  opiekuńcze,  a  także,  odpowiednio  do  istniejących  potrzeb,  działania  profilaktyczne.  Konieczne  jest  również  podejmowanie  działań  mających  na  celu  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów.

 

CELE WYCHOWANIA

 

 • Wszechstronny rozwój osobowy ucznia – postrzeganie ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, konkretnych praw i obowiązków.
 • Integralność wychowania z wiedzą i kształtowaniem umiejętności.
 • Spójność działań wychowawczych, szczególnie między szkołą a rodziną, a także innymi instytucjami wspierającymi proces wychowania.
 • Rozbudzanie motywacji do nauki oraz ciekawości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Opieranie wychowania na wartościach.
 • Podniesienie autorytetu rodziny poprzez wdrożenie wychowania prorodzinnego, propagowanie wartości rodziny i wartości życia poczętego.
 • Przygotowanie uczniów do życia zawodowego, samorealizacji i aktywnego udziału w życiu publicznym.
 • Przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z wolności, dokonywania moralnie właściwie wyborów i podejmowania trafnych decyzji (przygotowania do wejścia w dorosłe życie).
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych i szacunku dla tradycji.

 

 

ZADANIA    I   OBOWIĄZKI    NAUCZYCIELI

 

Wszyscy  nauczyciele,  prowadząc  pracę  dydaktyczno – wychowawczą  i  opiekuńczą,  są  odpowiedzialni  za  jakość  i  wyniki  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych ich opiece  uczniów.

Do  podstawowych  zadań  i  obowiązków  nauczycieli  należy:

 1. Odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  w  czasie  prowadzonych  zajęć  integralnych,lekcji,  przydzielonych  dyżurów,  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  wszelkich innych  imprez  klasowych  lub  szkolnych  odbywających  się  na  terenie  szkoły  lub  poza  nią  ( wyjazdy  do  kina,  muzeum,  wycieczki ).
 2. Udzielanie  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  poprzez  indywidualne  podejście  do  każdego  ucznia,  współpracę  z  rodzicami  i  PPP.
 3. Dążenie  do  wszechstronnego  rozwoju  ucznia  poprzez  stosowanie  różnorodnych  form  i  metod  pracy  w  ramach  lekcji  oraz  zajęć  pozalekcyjnych.
 4. Harmonijna  realizacja  przez  nauczycieli  zadań  w  zakresie  nauczania,  kształcenia  umiejętności  i  wychowania.
 5. Stosowanie  nowatorskich  metod  pracy  i  programów  nauczania  dostosowanych  do  możliwości  percepcyjnych  i  psychologicznych  uczniów.
 6. Zapoznawanie  się  z  aktualnym  prawem  oświatowym,  zarządzeniami  oraz  przestrzeganie  zapisów  statutowych  i  regulaminowych  szkoły.
 7. Zachowywanie  bezstronności,  obiektywizmu,  sprawiedliwości  wobec  wszystkich  uczniów.
 8. Stosowanie  zasad  oceniania  zgodnie  z  przyjętymi  przez  szkołę  kryteriami.
 9. Wzbogacanie  warsztatu  pracy  i  dbanie  o  powierzony  sprzęt  oraz  pomoce.
 10. Aktywne  uczestnictwo  i  pomaganie  w  imprezach  organizowanych  przez  dyrekcję  Zespołu  Szkół,  Radę  Rodziców  lub  inne  organy  szkoły.
 11. Podnoszenie  i  aktualizowanie  wiedzy  i  umiejętności  pedagogicznych  poprzez  aktywne  uczestnictwo  w  szkoleniowych  radach  pedagogicznych,  zespołach  i  konferencjach  przedmiotowo – metodycznych,  podejmowanie  różnorodnych  form  doskonalenia ( warsztaty,  seminaria,  kursy, studia ).

 

ZADANIA  I  OBOWIĄZKI  WYCHOWAWCÓW  KLASOWYCH

 

Wychowawca  klasowy  pełni  kluczową  rolę  w  systemie  wychowawczym  szkoły.  Jest  opiekunem,  autorytetem,  doradcą  i  przewodnikiem  swoich  wychowanków.  Powinien  być  animatorem  życia  klasowego  oraz  mediatorem  i  negocjatorem  w  rozstrzyganiu  spraw  konfliktowych,  wewnątrzklasowych,  między  uczniami  oraz  między  uczniami  i  dorosłymi.

Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej,  a  w  szczególności:

 • Tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia.
 • Przygotowanie  ucznia  do  życia  w  rodzinie  i  społeczeństwie.
 • Rozwijanie  umiejętności  rozwiązywania  życiowych  problemów  przez  wychowanka.

W  celu  właściwej  realizacji  swoich  zadań  wychowawca  powinien:

 1. Znać  dobrze warunki  życia  i  nauki  swoich  wychowanków.
 2. Opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne.
 3. Utrzymywać  systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.

4.Współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.

 1. Współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,  utrzymując  stały  kontakt  z  innymi  nauczycielami.
 3. Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia.
 4. Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się  oraz wyboru zawodu.
 5. Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając  je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej.
 6. Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia.
 7. Powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym/ stopniu niedostatecznym  na  miesiąc  przed  zakończeniem  semestru.
 8. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych / rocznych/.
 9. Uczestniczyć w zebraniach z rodzicami  i  zapoznawać  ich  z  problemami  wychowawczymi,  a  w  sprawach  pilnych  kontaktować  się  z  rodzicami  wszelkimi  możliwymi  sposobami.

Ponadto wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, plan  pracy  wychowawczej).

 

 

 

FORMY   I   ZASADY   ORGANIZOWANIA    UCZNIOM   POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 1. Wyłanianie uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. Kierowanie ich na badania psychologiczne i pedagogiczne.
 2. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, reedukacja).
 3. Organizowanie dla uczniów z wadami postawy zajęć korekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami.
 4. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów szkoły realizujących program szkoły specjalnej.
 5. Organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów, na podstawie orzeczeń specjalistycznych poradni.
 6. Organizowanie dla dzieci klas I – III,  mających  wadę  wymowy,   indywidualnych  zajęć  logopedycznych  na  podstawie  badania  mowy  dziecka.
 7. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 8. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 9. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów  rodzinnych.
 10. Udzielanie porad i pomocy uczniom, mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  i  środowiskowych.
 11. W ramach preorientacji zawodowej, udzielanie pomocy we właściwym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Kierowanie uczniów niezdecydowanych na badania do specjalistycznych poradni. Prowadzenie zajęć aktywizujących do prawidłowego wyboru zawodu.
 12. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne. Organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym.
 13. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mającym szczególnie trudne warunki materialne.
 14. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i nieletnich.
 15. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 16. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 17. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu ich własnych dzieci.
 18. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi  trudności  wychowawcze.
 19. Współpraca z organizacjami  i  instytucjami  w ramach wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, Ośrodki Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Kórniku, Swarzędzu;. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.).
 20. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrych warunków wszechstronnego rozwoju. Uprzedzanie pojawienia się problemów, zachowań ryzykownych (przemoc, przestępczość, alkoholizm, narkomania, ryzykowne zachowania seksualne itp.).
 21. Promocja zdrowia, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, wspierająca rozwiązywanie problemów życiowych.
 22. Wyodrębnienie grup dzieci i młodzieży, które wychowują się w niekorzystnych warunkach, prowadzących do podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwoju, uzależnień czy patologii.
 23. Zdiagnozowanie ich potrzeb i trudności, podejmowanie wobec tych osób działań o charakterze wczesnej interwencji, pomaganie im w rozwiązywaniu problemów, wspieranie w kryzysowych sytuacjach.
 24. Opracowanie odpowiednich programów profilaktycznych, korygujących niewłaściwe zachowania, dostarczających pozytywnych doświadczeń społecznych.
 25. Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami w zorganizowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w sposób zaburzony i patologiczny,  aby poprzez terapię, rehabilitację, resocjalizację umożliwić zahamowanie negatywnych procesów.

 

ROZWIĄZYWANIE    SYTUACJI    KONFLIKTOWYCH

 

 1. Sytuacje  konfliktowe  powstające  wewnątrz  szkoły  rozwiązywane  są  przez  następujące  osoby  lub  organy  szkoły:
 • Wychowawca  rozwiązuje  konflikty  wewnątrzklasowe  powstające  między  uczniami  oraz  pomiędzy  wychowankami  a  innymi  nauczycielami  i  pracownikami  szkoły.
 • Samorząd  Szkolny  rozwiązuje  konflikty  między  uczniami  a  nauczycielami.  Uczeń  zgłasza  swoje  zastrzeżenia  do  przewodniczącego  SU,  który  w  uzgodnieniu  z  nauczycielem – opiekunem SU rozstrzyga  kwestie  sporne.
 • Dyrektor  szkoły  rozstrzyga  konflikty  nierozwiązane  przez  wychowawcę  lub  samorząd.  Jest  negocjatorem  w  sytuacjach  konfliktowych  pomiędzy  nauczycielami  oraz  miedzy  nauczycielami  a  rodzicami.
 • Organ  prowadzący  rozstrzyga  sytuacje  konfliktowe  powstające  między  dyrektorem  a  radą  pedagogiczną.
 1. W  sytuacjach  trudnych  dyrektor  ma  prawo  przedstawienia  spornych  kwestii  radzie  pedagogicznej  w  celu  poznania  jej  opinii.
 2. O  problemach  wychowawczych  i  sytuacjach  konfliktowych  wychowawca  lub  dyrekcja  szkoły  są  zobowiązane  powiadomić  rodziców  zainteresowanych  uczniów.
 3. Dyrektor  szkoły  ma  prawo  do  wstrzymywania  spornych  uchwał  rady pedagogicznej  lub  rady  rodziców,  jeżeli  są  niezgodne  z  obowiązującym  prawem  oświatowym.
 4. Od  decyzji  podjętych przez  dyrektora  szkoły  lub  radę  pedagogiczną  przysługuje  prawo  odwołania  do  organu  prowadzącego  szkołę.
 5. Na  pisemną  skargę  dotyczącą  nauczycieli  lub  pracowników  szkoły  dyrektor  odpowiada  pisemnie  w  terminie  dwóch  tygodni  od  złożenia  skargi.

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka stanowi integralną część programu wychowawczego szkoły. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia przed podejmowaniem zachowań niepożądanych społecznie, hamujących lub niszczących rozwój tzw. zachowań ryzykownych oraz wspieranie czynników chroniących , do których należą między innymi: silna więź rodzinna, wszechstronne zainteresowania, pozytywna grupa społeczna.

Celem oddziaływań profilaktycznych jest wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie czynników ryzyka m.in. poprzez motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju osobowości, zainteresowań, rozwoju aktywności poznawczej i społecznej uczniów poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kultywowanie tradycji, pracę wychowawczą w oparciu o autorytety i wychowanie patriotyczne.

 

Profilaktyka jest realizowana na trzech poziomach: 

 • profilaktyka uniwersalna – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju psychofizycznym,
 • profilaktyka selektywna – wspieranie szczególnie tych uczniów, którzy są w większym stopniu narażeni na podejmowanie zachowań ryzykownych,
 • profilaktyka wskazująca – wspieranie uczniów, którzy przejawiają zachowania ryzykowne  np. używają substancji psychoaktywnych.

 

CELE PROFILAKTYKI:

 

 1. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
 2. Budowanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, wyrażanie własnych uczuć i emocji, kształtowanie zachowań i postaw asertywnych).
 4. Poznawanie i wspieranie zainteresowań, uzdolnień uczniów (poznawczych, sportowych, społecznych).
 5. Integracja społeczności szkolnej.
 6. Eliminowanie lub zmniejszanie czynników ryzyka, niewłaściwych zachowań i postaw, profilaktyka uzależnień.
 7. Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom.
 8. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem.
 9. Kształtowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia własnego i innych.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwą organizację czasu wolnego.
 11. Wspieranie relacji rodzic – uczeń – nauczyciel, w celu tworzenia właściwego klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.
 12. Zachęcanie do działań wolontariackich, charytatywnych, do udziału w różnych zdrowych formach spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania.
 13. Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne  w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i wzmacniania motywacji do nauki.

 

Profilaktykę w szkole należy realizować w oparciu o szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, tworzony we współpracy z Rodzicami. Program obejmuje szereg różnorodnych zadań, które nie ograniczają się tylko do zajęć edukacyjnych. Działania profilaktyczne realizowane są również w oparciu o projekty międzyprzedmiotowe. 

PODMIOTY  ODPOWIEDZIALNE  ZA  REALIZACJĘ ZADAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

 • DYREKTOR SZKOŁY:
 • Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
 • Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, innymi specjalistami oraz Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem Szkoły, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.
 • Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

RODZICE:

 

 • Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka.
 • Znają i akceptują program wychowawczy i profilaktyki szkoły.
 • Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa.
 • Wspierają wychowawców i  nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem, pomocą.
 • Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

 

WYCHOWAWCY  KLAS:

 

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptują ucznia w klasie.
 • Wspierają rozwój uczniów.
 • Koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym.
 • Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia.
 • Podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów.
 • Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Integrują i kierują zespołem klasowym.
 • Wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowanie uczniów.
 • Wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizacje obowiązku szkolnego.
 • Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów.
 • Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji.
 • Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie.
 • Współpracują z rodzicami w trosce o rozwój uczniów, wspomagają ich wychowawczo.
 • Współpracują w dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami w zależności od potrzeb.
 • Współpracują z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka np. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądami rodzinnymi.

 

NAUCZYCIELE:

 

 • Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przydzielonych im funkcji dydaktycznych.
 • Odpowiadają za życie i zdrowie, bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść, wyjazdów szkolnych, imprez szkolnych.
 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach.
 • Wspierają swoja postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu.
 • Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych niewłaściwych zachowań.
 • W swojej pracy dążą do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów.
 • Dostosowują wymagania edukacyjne, indywidualizują proces dydaktyczny wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, są otwarci na potrzeby uczniów.
 • Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 

 PEDAGOG SZKOLNY/PSYCHOLOG:

 • Dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole
 • Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach odpowiednich do ich potrzeb.
 • Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej opieki i wsparcia.
 • Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów.
 • Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

UCZNIOWIE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 

 • Przestrzegają regulaminu szkoły.
 • Współorganizują imprezy i akcje szkolne i klasowe.
 • Znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej.
 • Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa.
 • Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności.
 • Kierują swoim rozwojem, stają się coraz bardziej samodzielni.
 • Prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko.
 • Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.
 • Uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (np. Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki).

 

 

ŚRODOWISKO  LOKALNE  – wspieranie szkoły w jej działaniach wychowawczo-profilaktycznych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Policja,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Kościół,
 • Świetlica środowiskowa,
 • Biblioteka Publiczna.
 • inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

 

 

CELE   I  ZADANIA   PROGRAMU

KLASY   I – III

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  OSOBISTY

 

CEL ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI REALIZUJĄCY
Wspieranie rozwoju osobowości ucznia – pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów,

– wzbogacanie słownictwa dotyczącego samooceny,

-kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania,

panowania nad emocjami,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

– poszerzanie zainteresowań uczniów,

– opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych ( autyzm,

niedostosowanie społeczne, trudności edukacyjne)

 

-pogadanki,

– kółka zainteresowań,

-konkursy,

– imprezy edukacyjne

-rozmowy z psychologiem/pedagogiem

 

 

-dyrekcja,

 

-wychowawcy klas  I-III,

 

– inni nauczyciele uczący języka angielskiego, rytmiki, religii

 – pedagog/psycholog

Kształtowanie postaw prozdrowotnych – zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami higieny i skutkami nieprzestrzegania jej (także w kontekście zakażeń SARSCov-2)

 

– kształtowanie nawyków higienicznych i przestrzeganie procedur sanitarnych dotyczących przeciwdziałania epidemii Covid-19

– realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia,

– wdrażanie uczniów do utrzymywania czystości w miejscu pracy,

– udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej,

– wdrażanie do zdrowego stylu życia,

-objęcie fachową opieką uczniów z wadami postawy,

-warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania

– zajęcia z wychowawcą

 

– pogadanki,

– quizy,

– spotkania z pielęgniarką,

– fluoryzacja,

– konkursy

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– dyrekcja,

– pielęgniarka,

-wychowawcy,

– nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną,

– stomatolog

 

 

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  SPOŁECZNY

 

Doskonalenie

umiejętności

współdziałania w grupie,

przygotowanie do pełnienia ról społecznych

– rozpoznanie środowiska rodzinnego,

– integrowanie społeczności klasowej,

– wdrażanie do właściwych reakcji w przypadku wystąpienia problemów natury społeczno- moralnej,

– wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

– wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej,

– rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań pod kątem uczciwości (wyręczania się innymi),

– kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się, mówienia nie, gdy ktoś namawia do zapalenia papierosa, spożycia alkoholu, wspólnego pobicia kolegi, itp.

– kształtowanie postaw ograniczonego zaufania do osób nieznajomych,

– włączanie rodziców do organizowania imprez klasowych,

– zapoznanie z prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły,

– wdrażanie do poszanowania mienia społecznego,

– włączenie do społeczności szkolnej – Pasowanie na Ucznia,

– udział w apelach grupy wiekowej BAJKOLUDKI

– zapoznanie uczniów z istotnymi problemami społecznymi: zdrowotnymi, prawnymi, finansowymi, klimatycznymi i ochrony środowiska w formie i zakresie dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów

– pogadanki,

– prezentacje,

– wycieczki, imprezy klasowe

(jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

-wywiady z rodzicami,

-psychodramy,

-filmy,

– zabawy

socjoterapeutyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zajęcia z wychowawcą

– wychowawcy klas,

 

– rodzice uczniów,

 

– nauczyciele religii,

 

– pedagog /psycholog szkolny

 

– policjant,

 

– opiekun Bajkoludków

Kształtowanie postaw patriotycznych – zapoznanie z symbolami narodowymi,

-poznanie najbliższej okolicy, swojej miejscowości,

– poznanie sylwetek słynnych Polaków,

– zwiedzanie zabytków w okolicy, wystaw muzealnych i artystycznych,

– oglądanie spektakli teatralnych,

– opieka nad grobami Powstańców Wielkopolskich na miejscowym cmentarzu,

– przygotowywanie apeli o tematyce patriotycznej np. Święto Niepodległości

– wycieczki,

– prezentacje,

– spotkania z osobami

propagującymi lokalny

patriotyzm,

– apele grupy wiekowej

– wychowawcy klas,

 

– rodzice uczniów,

 

– dyrekcja,

 

– opiekun grupy wiekowej

 

III.  OBSZAR : PROFILAKTYKA  ZAGROŻEŃ

 

Doskonalenie

warunków

bezpiecznego

funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią

– zapoznanie  z podstawowymi prawami ucznia, dziecka, człowieka,

– przekazanie informacji, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia , przemocy, nietykalności,

– wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym,

– integrowanie społeczności klasowej,

– wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i ze szkoły,

– uczenie prawidłowego zachowania się w razie pożaru ,wypadku, kradzieży itp.

– wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej,

– kształtowanie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, Internetu, gier komputerowych.

– kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z technologii cyfrowych, w szczególności w sytuacji przejścia szkoły aa naukę zdalna

– plakat,

 

– pogadanki,

 

– rozmowy z

uczniami,

 

– zabezpieczenie

wejścia do szkoły

zamkiem

elektronicznym,

 

– zajęcia warsztatowe

 

-szkolenie dla rodziców

– wychowawcy klas,

 

– pedagog/psycholog szkolny

 

– rodzice

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych , ryzykownych i konfliktowych – rozwijanie wiedzy o sposobach radzenia sobie z

negatywnymi emocjami,

– kształtowanie odpowiedzialności za własne

zdrowie,

– pobudzanie rozwoju prawidłowej samokontroli i

akceptacji,

– wspieranie rozwoju „dobrych przyjaźni „

silnych więzi emocjonalnych  z konstruktywnymi

jednostkami, by nie ulegać złym presjom

rówieśników,

– integracja klasy.

– zabawy dramowe,

– pogadanki ,

– konsultacje z pedagogiem/psychologiem szkolnym

– rozmowy z uczniami

-ognisko, piknik (jeśli będzie taka możliwość ze względu na sytuację epidemiczną)

-zabawy ruchowe

 

 

 1. OBSZAR : PRZECIWDZIAŁANIE TRUDNOŚCIOM I NIEPOWIEDZENIOM SZKOLNYM

 

Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym i  emocjonalnym uczniów – przeprowadzenie rozmowy  z rodzicami  ucznia,

– analiza prac ucznia,

– przeprowadzenie wstępnej diagnozy lub skierowanie na badania do PPP,

– objęcie ucznia specjalistyczną pomocą w zależności

od diagnozy,

– monitorowanie postępów ucznia,

– wskazywanie rodzicom specjalistycznych ośrodków i

instytucji pomocowych,

– współpraca z instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  – wychowawcy,

 

-pedagog/psycholog szkolny,

 

– terapeuty pedagogiczny/ logopeda, inni specjaliści z danego zakresu,

 

– rodzice ucznia

 

 

 

KLASY   IV – VI

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  OSOBISTY

 

CEL ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI REALIZUJĄCY
Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami – rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej,

– rozwiązywanie konfliktów,

– kształtowanie zachowań asertywnych,

– zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka,

– zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie  (przemoc, agresja),

– promowanie zasad uczciwego, sprawiedliwego i honorowego postępowania uczniów,

– kształtowanie umiejętności samooceny,

– uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek i tolerancja,

– dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia,

– udział w przedstawieniach i inscenizacjach,

– praca grupowa,

–  stosowanie zwrotów grzecznościowych,

– wizerunek ucznia w szkole i podczas uroczystości,

– wspólne rozwiązywanie konfliktów,

– lekcje wychowawcze,

– pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy,

– wyróżnianie ucznia na forum klasy i szkoły,

– konkursy szkolne, rejonowe, gminne  i zawody sportowe,

– ocenianie semestralne (karta oceny zachowania),

– autoprezentacje prac plastycznych,

– filmy edukacyjne,

– zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie,

– pogadanki dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia.

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

– pedagog/psycholog szkolny

 

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  SPOŁECZNY

 

Organizacja zespołu klasowego – integracja zespołu klasowego,

– poznanie praw i obowiązków ucznia,

– ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.

– organizacja wycieczek (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna),

– uroczystości klasowe i szkolne (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna),

– organizacja dyżurów klasowych,

– wybory do samorządu klasowego i szkolnego,

– opracowanie regulaminu klasowego.

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

Troska o estetykę klasy i szkoły – dostosowanie sprzętu do potrzeb ucznia,

– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,

– dbałość o sprzęt szkolny.

– diagnoza pielęgniarska (pomiar uczniów),

– przygotowanie gazetek tematycznych w klasach, w szkole,

– utrzymanie porządku w salach lekcyjnych, szkole i wokół szkoły.

– dyrekcja,

– pielęgniarka szkolna,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

Moje

środowisko

– uświadomienie znaczenia rodziny, więzi i relacji z zaznaczeniem własnego miejsca w rodzinie,

–  okazywanie szacunku dla osób starszych,

– udzielanie pomocy potrzebującym,

– poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swego regionu,

– wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

– zapoznanie uczniów z istotnymi problemami społecznymi: zdrowotnymi, prawnymi, finansowymi, klimatycznymi i ochrony środowiska w formie i zakresie dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów

 

 

 

– lekcje wychowawcze,

– zajęcia z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie,

– zbiórki, akcje charytatywne,

– wycieczki (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna),

– wystawy,

– prace plastyczne,

– wyjazdy do kin i teatrów (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– gazetki tematyczne,

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– udział w akcji sprzątanie świata, Dzień Ziemi,

– pogadanki.

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

Poznanie symboli, tradycji i obrzędów szkolnych, środowiskowych i rodzinnych – wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych,

– nabywanie podstawowej wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu,

– rozumienie znaczenia świąt,

– kultywowanie tradycji państwowych,

– tworzenie tradycji szkolnych.

– gazetki tematyczne,

–  wycieczki,

– udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt państwowych,

– zachowanie odpowiedniej postawy wobec symboli narodowych i hymnu,

– organizacja klasowej Wigilii,

– dekoracje świąteczne,

– pogadanki o sposobie spędzania świąt w domach rodzinnych.

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

 

III.  OBSZAR : PROFILAKTYKA  ZAGROŻEŃ

 

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie – zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,

– zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły uczniom i pracownikom szkoły,

– zwrócenie uwagi na niebezpieczne miejsca i sytuacje w otoczeniu,

– kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

– troska o higienę osobistą, kształtowanie nawyków higienicznych i przestrzeganie procedur sanitarnych dotyczących przeciwdziałania epidemii Covid-19

-uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w różnych porach roku,

– przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych,

– poznanie planu ewakuacji szkoły,

– podejmowanie działań dla ochrony zdrowia własnego i innych – negatywny stosunek do substancji uzależniających, dopalaczy,

– troska o utrzymanie zdrowej kondycji fizycznej,

– uświadomienie roli dyżuru nauczycielskiego i monitoringu.

– spotkania z policjantem i pracownikiem Straży Pożarnej,

– próbna ewakuacja,

– zapoznanie z drogami ewakuacji (plany na korytarzach),

– przestrzeganie zasad BHP na lekcjach,  przerwach i wycieczkach

– regulamin wycieczki,

– aktywny wypoczynek (zabawy ruchowe, sportowe),

– bieg na orientacje w terenie z kompasem,

– przeprowadzenie ankiety na temat uzależnień,

– pedagogizacja rodziców,

– wystawy prac plastycznych i plakatów,

– tematyka lekcji wychowawczych i wdż,

– warsztaty zdrowego odżywiania,

– higieniczne warunki przygotowania i spożywania posiłków,

– filmy edukacyjne i słuchowiska,

– pogadanki.

– Policja,

– Straż Pożarna,

– dyrekcja,

– nauczyciele,

– pedagog/psycholog

– pielęgniarka,

– stomatolog,

– pracownicy szkoły,

– rodzice,

Profilaktyka

uzależnień

– przestrzeganie przed negatywnym wpływem środków uzależniających (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze),

– ukazywanie wpływu reklam i środowiska masowego przekazu na zachowanie młodych ludzi,

– uświadomienie zagrożeń związanych ze zbyt długim korzystaniem z komputera,

– ostrzeganie przed nawiązywaniem kontaktów przez Internet oraz przesyłaniem filmów i zdjęć,

– kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z technologii cyfrowych, w szczególności w sytuacji przejścia szkoły na naukę zdalną

– pedagogizacja rodziców.

 

– spotkanie z policjantem,

– zajęcia psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne

– spotkania z pielęgniarką,

– filmy edukacyjne,

– lekcje wychowawcze,

– plakaty.

– Policja,

– pedagog/psycholog,

– pielęgniarka,

– nauczyciele,

– rodzice,

Rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych – kształtowanie zachowań asertywnych,

– uczenie zachowań obwiązujących w społeczeństwie,

– rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej,

– uświadomienie uczniom co ich łączy a co dzieli z innymi uczniami i jaki to ma wpływ na wzajemne kontakty,

– uświadomienie dzieciom skutków, jakie niesie obniżanie czyjejś wartości.

– ustalenie katalogu praw i obowiązków w klasie,

– pogadanki,

– dyskusje na temat tolerancji,

– zajęcia warsztatowe, scenki sytuacyjne,

– filmy profilaktyczne,

– zajęcia wdż.

-pedagog/

psycholog,

 

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

 1. OBSZAR : DIAGNOZA I TERAPIA. PRZYCZYNY I TRUDNOŚCI NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH
Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym i dydaktycznym – integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny,

– diagnozowanie oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły. Zapoznanie rodziców z programami, regulaminami, Statutem Szkoły,

– wspieranie prawidłowego intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,

– rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego dokształcania,

– stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.

– zebrania z rodzicami,

– konsultacje,

– wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych,

– pedagogizacja rodziców,

– indywidualne rozmowy z pedagogiem/ psychologiem szkolnym,

– współpraca z Poradnią PP, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Policją,

– koła zainteresowań,

– koła przedmiotowe,

– udział w konkursach,

– indywidualna praca z uczniem zdolnym,

– korzystanie z czytelni,

– wycieczki klasowe do teatru, kina itp.,

– udział uczniów w zajęciach na uczelniach wyższych,

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

– udział uczniów w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego, konsultacji i porad udzielanych rodzicom.

– dyrekcja,

 

– pedagog/

psycholog,

 – logopeda

– inni specjaliści

–wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

– rodzice

 

KLASY VII – VIII

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  OSOBISTY
CEL ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI REALIZUJĄCY
Wspieranie

rozwoju

osobowości

ucznia

– wzbogacanie słownictwa dotyczącego samopoznania i samooceny,

– wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, słabych i mocnych stron,

– wdrażanie do autorefleksji,

– wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych mocnych i słabych stron,

– kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania, panowania nad emocjami,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju,

– rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej; rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

– tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

– wspieranie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych.

– zajęcia integracyjne,

– zajęcia z wychowawcą,

– koła zainteresowań,

– konsultacje,

– konkursy,

– imprezy edukacyjne i inne (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– lekcje przedmiotowe,

– udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych.

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– pedagog/psycholog,

 

– nauczyciele przedmiotów

Kształtowanie

postaw

prozdrowotnych

– propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się, zaburzeń odżywianie np. bulimia, anoreksja),

– uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych,

– rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem,

– uwiadamianie zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych,

– kształtowanie postawy wstrzemięźliwości i niezależności,

– uświadamianie znaczenia higieny osobistej, kształtowanie nawyków higienicznych i przestrzeganie procedur sanitarnych dotyczących przeciwdziałania epidemii Covid-19

– promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

– propagowanie i uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy.

– zajęcia warsztatowe,

– lekcje biologii, wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa

– zajęcia z wychowawcą,

– eksponowanie publikacji z zakresu profilaktyki zdrowia z zasobów biblioteki,

– pokazy udzielania pierwszej pomocy,

– zajęcia pozalekcyjne umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form zajęć sportowych,

– spotkania z pielęgniarką.

– dyrekcja,

– pielęgniarka,

– opiekun SU i PCK

– nauczyciele biologii, w-f, wdż, edb,

– wychowawcy,

– bibliotekarz,

– opiekunowie organizacji i kół zainteresowań,

– pedagog/ psycholog szkolny

 

 1. OBSZAR : ROZWÓJ  SPOŁECZNY

 

Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie – promowanie zasad kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych,

– kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb,

– wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych, hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości,

– wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć,

– rozwijanie wrażliwości społecznej i empatii,

– wdrażanie do wyrażania uczuć, komunikowania własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi

w sposób akceptowany społecznie,

– kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,

– rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych,

– kształtowanie postaw odrzucających przemoc,

– kształtowanie umiejętności asertywnego przedstawiania własnych potrzeb i praw oraz odmawiania przy pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.

– wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

– zajęcia integracyjne,

–zajęcia z wychowawcą,

– lekcje,

–  wystawy biblioteczne

– wychowanie do życia w rodzinie,

– zajęcia pozalekcyjne i sportowe,

– wycieczki, imprezy klasowe

i szkolne (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– zawody sportowe i konkursy,

– działalność SU

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– pedagog/ psycholog szkolny,

 

– nauczyciele przedmiotów

Przygotowanie

do

podejmowania

i pełnienia ról

społecznych

i obywatelskich

– zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,

– uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz rodziców w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie,

– tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły,

– włączenie do społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych,

– kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły i akceptacji obowiązków szkolnych,

– kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej

z uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności poglądów, potrzeb, przynależności, np. religijnej,

społecznej, narodowej itp.,

– wdrażanie do poszanowania mienia społecznego,

– monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, eliminowanie nieusprawiedliwionej absencji,

– kształtowanie podanych postaw wobec obowiązków szkolnych poprzez przestrzeganie procedur zawartych w Statucie Szkoły.

– zapoznanie uczniów z istotnymi problemami społecznymi: zdrowotnymi, prawnymi, finansowymi, klimatycznymi i ochrony środowiska w formie i zakresie dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów

– zajęcia z wychowawcą,

– lekcje,

– wystawy biblioteczne,

– zebrania z rodzicami,

– wybory samorządu klasowego i szkolnego,

– ślubowanie klas pierwszych,

– lekcje WOS,

– dziennik elektroniczny (frekwencja),

– dokumentowanie życia szkoły – szkolna strona internetowa,

– działalność SU

– Dzień Edukacji Narodowej,

– komers uczniów klas VIII

wychowawcy,

– bibliotekarz,

– nauczyciele przedmiotów,

– pedagog/ psycholog,

– nauczyciele odpowiedzialni

za prowadzenie szkolnej

strony www.,

– opiekunowie SU.

Kształtowanie

postaw

patriotycznych

– wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju,

– zapoznanie z tradycjami, historią kultur innych narodów,

– kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa,

– wpajanie patriotyzmu lokalnego,

– kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy,

– wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej,

– kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych oraz uczestniczenie w nich,

– kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania symboli narodowych i państwowych,

– wdrażanie do opieki nad miejscami pamięci narodowej.

– organizacja szkolnych imprez okolicznościowych (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– uroczyste obchody świąt narodowych, wydarzeńhistorycznych, religijnych,

– konkursy, wystawy,

– wycieczki do muzeum itp., (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

 

– opieka nad miejscami pamięci narodowej,

– lekcje historii, WOS,

języka polskiego, języków obcych, wdż,

–  godziny z wychowawcą,

– lekcje biblioteczne,

– współpraca z innymi krajami w ramach projektów i programów (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– wychowawcy

– nauczyciele historii, WOS, języka polskiego i języków obcych,

wdż,

– opiekunowie SU.

Kształtowanie

postaw

i nawyków

proekolo-

gicznych

– propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego,

– tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi elementami środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn skutków ingerencji człowieka w świat przyrody,

– ukazywanie celowości przeprowadzania akcji proekologicznych

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody, troski o jej przyszłość,

– motywowanie do uczestnictwa w ochronę środowiska naturalnego,

– wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy,

– promowanie i kształtowanie nawyków proekologicznych,

– inicjowanie i realizowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

– godziny z wychowawcą,

 

– lekcje biologii, geografii, chemii,

 

– akcje ekologiczne,

 

– wycieczki, rajdy (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– wychowawcy,

 

– nauczyciele biologii, chemii,

geografii, WOS,

 

– pedagog/psycholog

Przygotowanie

do

podejmowania

decyzji

życiowych

– pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,

– zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, kryteriami przyjęć, zasadami naboru do szkół i ofertą edukacyjną regionu,

– wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu, profilu kształcenia, takich jak: zdrowie, zainteresowania, zdolności, umiejętności, cechy charakteru i temperamentu, uwarunkowania ekonomiczne, zapotrzebowanie rynków pracy,

– wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych, w dokonywaniu samooceny – ustaleniu mocnych stron,

– kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, długofalowego planowania i realizacji celów,

– eliminowanie „towarzyskiego” charakteru wyboru szkoły przez wskazywanie następstw chybionych wyborów,

– wspomaganie rozwoju umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i gromadzenia koniecznej dokumentacji,

– uświadomienie rodzicom potrzeby ich aktywnego udziału w decyzjach o dalszej drodze kształcenia dzieci i motywowania ich do współpracy w poszukiwaniu informacji.

– lekcje przedmiotowe – realizacja treści dot. Zawodów zawartych w programach nauczania poszczególnych

przedmiotów,

– lekcje WOS-u,

– godziny z wychowawcą,

– wycieczki zawodoznawcze (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna),

– spotkania z przedstaw. szkół, wycieczki do szkół w ramach „dni otwartych” (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

– udział w targach zawodów (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna)

 

– spotkania z pielęgniarką,

– poradnictwo zawodowe

– konsultacje z pedagogiem,

– spotkania z dyrektorem szkoły,

– spotkania z rodzicami,

– udział w akcjach, imprezach, np. Targi Edukacyjne (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

– dyrekcja,

– pedagog/psycholog,

– pielęgniarka,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

– przedstawiciele instytucji wspierających planowanie kariery.

 

 

 

 

III.  OBSZAR : PROFILAKTYKA  ZAGROŻEŃ

 

Doskonalenie

warunków

bezpiecznego

funkcjonowania

ucznia w szkole

i poza nią

– ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz,

– wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem,

– doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów,

– zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami,

– ochrona mienia społecznego,

– przeciwdziałanie agresji w szkole,

– eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów,

– zapoznanie z przepisami bhp, drogami

ewakuacyjnymi w szkole,

– zapoznanie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.,

– zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,

– kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z technologii cyfrowych, w szczególności w sytuacji przejścia szkoły na naukę zdalna

-minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły,

– kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

– doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych,

– kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

– zajęcia z wychowawcą,

 

– wejście do szkoły zabezpieczone zamkiem elektronicznym,

 

– monitoring szkoły,

 

– lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, wdż,

 

– rozmowy z uczniami,

 

– obserwacje,

 

– zajęcia warsztatowe,

 

– treningi asertywności.

– dyrekcja,

 

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

– pedagog/psycholog,

 

– specjaliści z danego zakresu.

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych – doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia,

– propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji ),

– kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,

– stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli,

– wspieranie rozwoju niezależności od opinii grupy i odporności na presję rówieśniczą,

– wspieranie rozwoju silnych więzi emocjonalnych z konstruktywnymi jednostkami i grupami,

– kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

–zajęcia z wychowawcą,

 

– konsultacje z psychologami, pedagogiem szkolnym

 

– lekcje wdż,

 

– rozmowy z uczniami.

– wychowawcy,

 

– nauczyciele,

 

– pedagog/psycholog

– nauczyciele wdż

Wspomaganie  rodziców – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (prawnych opiekunów ),

– kształtowanie podanych postaw i zachowań rodziców wobec zagrożeń związanych z sytuacjami ryzykownymi,

– wzbogacanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju psychofizycznego w okresie dorastania,

– podnoszenie umiejętności rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych.

– konsultacje z psychologiem, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami

 

– materiały psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne

– psycholog/pedagog

 

-specjaliści w danej dziedzinie

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia – aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych,

– współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień

– podnoszenie kompetencji rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i właściwych sposobów reagowania,

– kształtowanie podanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

– promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

– propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i prawidłowej postawy ciała,

–  rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem,

– propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu,

– promowanie zdrowego stylu życia.

– zniechęcenie uczniów do eksperymentowania – reagowanie na próby eksperymentowania środkami uzależniającymi zgodnie z procedurami.

–zajęcia z wychowawcą,

 

– obserwacje uczniów,

 

– lekcje biologii i wdż,

 

– rozmowy z pielęgniarką,

 

– zajęcia prowadzone przez specjalistów,

 

– udział w spektaklach profilaktycznych,

 

– filmy profilaktyczne.

– wychowawcy,

 

– pedagog/ psycholog,

 

– nauczyciele,

 

– pielęgniarka,

 

– specjaliści z danego zakresu,

Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom – monitorowanie ( w miarę możliwości ) występowania w szkole zachowań ryzykownych, takich jak: palenie papierosów, spożywania napojów alkoholowych, wagarowanie, przedwczesna inicjacja seksualna, zachowania charakterze przestępczym,

– ocenianie stopnia realizacji i efektywności programu wychowawczo – profilaktycznego,

– badanie postaw wobec środków uzależniających,

– rozpoznawanie rozmiarów zagrożeń w środowisku, rodzinie, szkole,

– udzielanie pomocy w sytuacji trudnej:

– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,

-wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji pomocowych,

-współpraca z  instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– ankiety dla rodziców i uczniów,

 

– wywiady środowiskowe,

 

– współpraca z instytucjami,

 

– konsultacje pedagogiczno – psychologiczne,

 

– zajęcia psychoedukacyjne

– wychowawcy,

 

– pedagog/psycholog,

– specjaliści w danej dziedzinie

 

– nauczyciele,

 

– przedstawiciele instytucji,

 

 

 1. OBSZAR : PRZECIWDZIAŁANIE   TRUDNOŚCIOM   I   NIEPOWODZENIOM   SZKOLNYM

 

Rozwiązywanie

i

przeciwdziałanie

problemom

edukacyjnym i

emocjonalnym

uczniów

– rozpoznanie zakresu i skali zjawiska,

– przeprowadzenie wstępnej diagnozy lub skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub prawnym opiekunem,

– analiza prac ucznia,

– wyznaczenie postępowania wspomagającego rozwój ucznia i oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych  lub socjoterapeutycznych,

– objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

– ustalenie zasad współpracy

specjalista – rodzic – uczeń,

– korekcja i kompensacja zaburzonych funkcji,

– monitorowanie postępów ucznia.

– zajęcia prowadzone przez

specjalistów,

 

– zajęcia warsztatowe,

 

– treningi,

 

– dostrzeganie i wspieranie

mocnych stron ucznia,

 

– współpraca z instytucjami pomocowymi.

 

 

 

 

 

-wychowawcy

 

 

 

 

 

-psycholog/pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

-specjaliści w danej dziedzinie