Uszczegółowione kierunki działania wdrażania rozporządzenia MEN w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 09.08.2017r w ZS w Tulcach.

 1. KOMU UDZIELANA JEST POMOC?

Potrzeba objęcia pomocą p-p wynika z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeń zachowania lub emocji, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych, trudności adaptacyjnych (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego.

 

 1. KTO INICJUJE POMOC ?

Uczeń, rodzic ucznia, dyrektor, nauczyciel lub wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia, pielęgniarka lub higienistka, poradnia, asystent nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa.

 

 • FORMY UDZIELANIA POMOCY

Pomoc jest udzielania w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli oraz w formie:

 

PRZEDSZKOLE

 

SZKOŁA

·         Zajęcia rozwijające uzdolnienia

·         Zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno- kompensacyjne,  logopedyczne,  rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

·         Porady i konsultacje

·         Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

·         Klasy terapeutyczne

·         Zajęcia rozwijające uzdolnienia

·         Zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno- kompensacyjne,  logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

·         Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

·         Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

·         Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu ( szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

·         Porady i konsultacje

·         Warsztaty

·         Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Forma pomocy Dla kogo i na jakiej podstawie Kto prowadzi zajęcia Liczba uczestników
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, specjaliści oraz wychowawcy grup posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 

Nie może przekroczyć 8
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się Organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Nie określono
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Uczeń realizuje program nauczania z dostosowaniem form i metod do jego indywidualnych potrzeb ( w szczególności wynikających ze stanu zdrowia. Nie może przekroczyć 8
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz . prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Nie może przekroczyć 5
Zajęcia logopedyczne Organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych Nie może przekroczyć 4
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Organizuje się dla uczniów  przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Nie może przekroczyć 10

(warunkowo możliwe zwiększenie liczebność)

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w p-lu, szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu p-la, szkoły lub placówki oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Nie może przekroczyć 10

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu Zajęcia uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Nie określono Nie określono
 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 Lub zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Organizuje się  dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/ szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego/ zajęć szkolnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/ klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

Nie określono

 

Część zajęć organizuje się indywidualnie z uczniem

Porady i konsultacje Nie określono Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. Nie określono
Warsztaty Nie określono

 

Nie określono
Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Nie określono
Warsztaty i

szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Nie określono

 

Czas trwania niżej wymienionych zajęć 45 minut:

 • rozwijających uzdolnienia,
 • rozwijających umiejętności uczenia się,
 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych,
 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa powyżej w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione.

 

 1. ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
 2. Procedura w szkole

Obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

 • wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
 • indywidualnie z uczniem

Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, określającą w szczególności:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 • wpływ przebiegu choroby – o ile uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

 1. Opinia PPP

Przed wydaniem opinii, obowiązkiem poradni jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem efektów udzielanej mu dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Analiza ta dokonywana jest we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia (lub uczniem, o ile jest pełnoletni).

Opinia uzyskana w poradni powinna zawierać w szczególności:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem

 przedszkolnym lub szkolnym;

 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
 • działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 

 1. Po uzyskaniu opinii w PPP
 • Na wniosek rodziców, dyrektor ustala (z uwzględnieniem opinii) tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie, uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego lub zawodowego

 

 1. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla:
 • uczniów objętych kształceniem specjalnym; można natomiast w orzeczeniu lub IPET wskazać by część zajęć odbywała się w formie indywidualnej lub mniejszej grupie (do 5 uczniów)
 • uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

 

 1. SCHEMAT POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/ PRZEDSZKOLU

Osobą, do której należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej – we współpracy z nauczycielami i specjalistami – jest wychowawca klasy. Dyrektor może jednak wskazać inną osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania.
Nauczyciele rozpoznają , a specjaliści diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów. Określają ich mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Rozpoznają i diagnozują również przyczyny edukacyjnych niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły.
Podejmują również działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.
W działaniach tych współpracują – zarówno w procesie diagnostycznym jak i postdiagnostycznym – z poradnią.

Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

obserwację pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u nich:

 • trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
 • szczególnych uzdolnień;
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej z nimi pracy.

 

 

Dyrektor szkoły ma możliwość wystąpienia do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, u którego – mimo udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej – nie nastąpiła poprawa funkcjonowania.
Wniosek taki powinien zawierać informacje o:

 • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 • występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej , okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
 • wnioskach nauczycieli, i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę jego funkcjonowania

Wystąpienie przez dyrektora z takim wnioskiem wymaga zgody rodzica ucznia lub samego ucznia

 (jeśli jest pełnoletni).

 1. WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I SPECJALISTÓW (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny) w przedszkolu lub w szkole, NA WNIOSEK DYREKTORA, zapewniają: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz placówki doskonalenia nauczycieli.