Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców jest głosem nas  WSZYSTKICH .  Jesteśmy po to, aby realnie wpływać na to, co dla naszych Dzieci ważne i dobre. 

Dziękujemy Rodzicom, którzy włączyli  się w pracę dla Rady Rodziców w ubiegłym roku i zapraszamy do współpracy w tym roku. Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły.

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i sugestie . Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Corocznie Nauczyciele  wnioskują do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania przez nich realizowane . Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski, musimy posiadać na to odpowiednie fundusze.

 Bardzo dziękujemy Osobom, które w roku szkolnym 2018/2019 wpłaciły składkę na fundusz Rady Rodziców. Tych  z  Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili  prosimy o dokonanie wpłaty. Zebrane środki w przeróżnych formach wrócą do naszych Dzieci.

Wysokość składki  na fundusz Rady Rodziców wynosi  70 zł rocznie/dziecko. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły  lub przelewem na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce

PKO BP 88 1020 4027 0000 1602 0360 9765

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ

 

WZORY WNIOSKÓW

Prosimy o przesyłanie wniosków o dofinansowanie  na adres e-mail: [email protected]

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący : p. Elżbieta Sumelka

Z-ca przewodniczącego: p. Lidia Braun                    

Skarbnik:  p. owita Boryca-Szymańska

Sekretarz: p. Maciej Kolpak          

 Komisja Rewizyjna:

  1. p. Dariusz Zieleziński
  2. p. Monika Karasiewicz

Skład Rady Rodziców 2020/2021                                                                         

LP KLASA Imię i nazwisko
1. I A p. Malwina Wichłacz
2. IB Monika Karasiewicz
3. IC p. Sonia Kobylańska-Jóźwiak
4. ID  
5. II A p. Maciej Tylicki
6. II B

 

 
7. IIC p. Justyna Rutkowska
8. III A p. Elżbieta Andrzejewska
9. III B p. Lila Mesloub Sarna
10. III C p. Łukasz Szymczak
11. IV A p. Angelika Lohr
12. IV B p. Dariusz Zieleziński
13. IV C p. Monika Karasiewicz
14. V A p. Jowita Szymańska
15. V B p. Elżbieta Sumelka
16. VI A p. Katarzyna Malinger
17. VI B p. Monika Cofta
18. VI C p. Maciej Kolpak
19. VI D p. Weronika Dziarska
20. VII A p. Joanna Stenclik
21. VII B p. Karina Stencel
22. VII C p. Joanna Musialska
23. VII D p.Jacek Niewolny
24. VIII A p. Maciej Kolpak
25. VIII B p. Marek Maciejewski

 

 

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Tulcach

I.                    Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Tulcach, zwanego dalej Szkołą.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1.      Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.

2.      Kadencja Rady trwa rok.

3.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

1.      Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniujący i doradczy.

 

 

II.                  Wybory do Rady

 

§ 4

1.      W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału Szkoły.

2.      Rady klasowe powinny liczyć nie mniej niż 2 osoby, o jej liczebności decydują rodzice każdego oddziału. Członkowie Rady klasowej wybierani są przez rodziców każdej klasy, na pierwszym zebraniu w roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

3.      Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców danej klasy.

4.      Członek Rady nie musi być członkiem rady klasowej.

 

§ 5

1.      Przedstawiciel każdej klasy, wchodzący w skład Rady, ma prawo ustanowić swojego pełnomocnika, który w uzasadnionych przypadkach może go reprezentować na forum Rady.

2.      Pełnomocnik ten musi zostać przyjęty przez radę oddziałową.

 

 

§ 6

1.      Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia plenarnego Rady należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

2.      Pierwsze posiedzenie plenarne powinno się odbyć nie później niż 14 dni roboczych od terminu wyborów.

 

III.                Władze Rady

                                                                           § 7

1.      Rada, w głosowaniu jawnym, wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium.

2.      W skład Prezydium wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

3.      Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną, która musi liczyć nie mniej niż 3 osoby.

4.      Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

§ 8

1.      Do podstawowych zadań Prezydium należy bieżące kierowanie pracami Rady, realizacja preliminarza, wykonywanie uchwał Rady, reprezentowanie ogółu Rady wobec Dyrektora  i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

2.      Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie działalności Prezydium.

 

 

IV.                Posiedzenia Rady

                                                                          § 9

1.      Plenarne posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 4 razy do roku szkolnego.

2.      Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje członek Prezydium, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3.      W uzasadnionych przypadkach członkowie Prezydium mogą zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania w/w  terminu.

4.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 10

1.      Przygotowanie plenarnego posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2.      Członkowie Rady, na 7 dni przed terminem posiedzenia, otrzymują projekt porządku obrad.

3.      Plenarne posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

4.      W posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

5.      Plenarne posiedzenia Rady są protokołowane.

6.      Protokoły posiedzeń są podpisywane przez protokolanta i przewodniczącego Rady.

7.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej 1/3 członków.

 

V.                  Podejmowanie uchwał

                                                                        §  11

1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w sposób tajny.

3.      Uchwały są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

4.      Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI.                Prawa i obowiązki członków Rady

                                                                       § 12

1.      Członkowie Rady mają prawo dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami określonymi jako poufne przez Dyrektora lub dotyczącymi spraw personalnych.

2.      Członkowie Rady mogą występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

3.      Członkowie głosują na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

4.      Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Rady.

VII.              Fundusze Rady

                                                                        §  13

1.      Główne źródło funduszy rady to dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych.

2.      O wydatkowaniu środków rady do kwoty 500 zł decyduje przewodniczący, do kwoty 1000 zł Prezydium, powyżej 1000 zł Rada.

3.      Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady może składać Dyrektor, nauczyciele, Samorząd oraz pedagog szkolny.

§ 14

1.      Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.      Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje przez 3 upoważnione osoby, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

 

VIII.            Postanowienia końcowe

                                                                      §    15

1.      Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.