Wewnątrzszkolne zasady oceniania

PODSTAWA PRAWNA :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1943,
z późniejszymi zmianami).

Rozdział 1

 • 1

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania,  uwzględniających  tę  podstawę.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  oceniania  wewnątrzszkolnego.
 3. Ocenianie  wewnątrzszkolne  ma  na  celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego  zachowaniu  oraz  postępach  w  tym  zakresie;
 • udzielanie pomocy uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju;
 • motywowanie  ucznia  do  dalszych  postępów  w  nauce  i  zachowaniu;
 • dostarczenie  rodzicom i  nauczycielom informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia;
 • umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje:
 • formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych;
 • ustalanie  kryteriów  oceniania  zachowania;
 • ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych;
 • ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  ( prawnym  opiekunom )  informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce.

Rozdział 2

Obowiązek informacyjny.

 • 1
 1. Nauczyciele/ wychowawca na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców (na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania.
 • ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który :

 

 1. opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania  dla  danej  klasy  (przedmiotu);
 1. nie  tylko  rozumie  podstawowe  pojęcia,  ale  potrafi  nimi  operować  w  ujęciu  międzyprzedmiotowym  (korelacyjnym);
 2. w  sposób  twórczy  stosuje  wiadomości  i  umiejętności  do  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  i  praktycznych – w sytuacjach  typowych  i  nowych
 3. samodzielnie  poszukuje  różnych  sposobów  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych,  sprawnie  posługując  się  procesami  abstrahowania,  uogólniania  i  formułowania  wniosków;
 • ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:

 

 1. opanował  wiedzę  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  dla  danej  klasy  (przedmiotu),
 1. w  oparciu  o  rozumienie  pojęć,  terminologii  i  treści  programowych  przedmiotu  potrafi  samodzielnie  dokonywać  ich  porządkowania,  klasyfikowania  i  przetwarzania,
 2. sprawnie  posługuje  się  językiem  przedmiotu,  a  przede  wszystkim  językiem  ojczystym,  z  zachowaniem  zasad  gramatycznych,  stylistycznych,  kompozycyjnych,
 3. w  rozwiązywaniu  problemów  potrafi  samodzielnie  lub  z  niewielką  pomocą  nauczyciela  projektować  działania  i  hipotezy  robocze,  dostrzegać  prawidłowości  zjawisk,  domyślać  się  przyczyn  i  przewidywać  skutki  zdarzeń,
 • ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:

 

 1. wiadomości  i  umiejętności  określone  w  podstawie  programowe  przedmiotu (klasy) opanował na dobrym poziomie,   ,
 1. rozumie  podstawowe  pojęcia  i  terminy  oraz  treści  zadań,  tekstów,  instrukcji  i  definicji,  a  także  potrafi  posługiwać  się  nimi,  a  przy  pomocy  nauczyciela  umie  je  oceniać,  weryfikować  i  przekształcać,
 2. potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  zadania  teoretyczne  i  praktyczne o średniej skali trudności,
 3. pod  kierunkiem  nauczyciela  i  w  oparciu  o  instrukcję  potrafi  prowadzić  obserwację  zjawisk,  porównywać  ich  cechy,  a  także  opisywać  wzajemne  wpływy  czynników  środowiska  przyrodniczego  i  społecznego,
 4. potrafi  samodzielnie,  w  oparciu  o  instrukcję,  zredagować  ustnie  i  pisemnie  prosty  opis,  sprawozdanie,  charakterystykę,  notatkę – poprawnie  kompozycyjnie  i  językowo,
 5. w  oparciu  o  podręcznik  lub  inne  źródło  informacji  oraz  w  oparciu  o  wskazówki  nauczyciela  potrafi  przygotować  wymagane  informacje,  noty  biograficzne  i  odpowiedzi  na  zadane  pytania,
 6. z  niewielką  pomocą  nauczyciela  potrafi  wskazać  błędy  w  swych  zadaniach  i  samodzielnie  je  poprawić,
 7. wykazuje  aktywną  postawę  wobec  proponowanych  działań  w  procesie  nauczania – uczenia  się  i  chętnie  je  podejmuje,
 • ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

 

 1. opanował  przynajmniej  na  poziomie  wymagań  podstawy  programowej  wiadomości  i  umiejętności,
 1. rozumie  podstawowe  pojęcia  oraz  treści  tekstów,  zadań,  instrukcji,  definicji,  koniecznych  do  rozwiązywania  problemów  w  procesie  nauczania – uczenia  się,
 2. potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  proste  zadana  teoretyczne  i  praktyczne,  związane  z  obliczaniem,  pomiarem,  porównywaniem,  porządkowaniem  i  wyszczególnianiem,
 3. przy  pomocy  nauczyciela  i  pod  jego  kierunkiem  potrafi  w  sytuacjach  typowych  posługiwać  się  operacjami  analizy  i  syntezy  oraz  wnioskowania,
 4. opanował  sprawność  językową  na  poziomie  umożliwiającym  mu  najprostsze  wyrażanie  swego  stanowiska  i  komunikowanie  się  z  otoczeniem  oraz  formułowanie  odpowiedzi  na  łatwe  pytania,
 5. potrafi  obserwować  zjawiska  przyrodnicze  i  społeczne  i  za  pomocą  instrukcji  wyodrębnić  najistotniejsze  cechy,
 6. potrafi  korygować  wskazane  przez  nauczyciela  błędy  w  rozwiązanych  zadaniach  oraz  w  ćwiczeniach  w  mówieniu  i  pisaniu,
 • ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który:

 

 1. zapamiętuje  minimum  wiadomości  na  poziomie  treści  koniecznych  do  kontynuowania  nauki  na  poziomie  wyższym  ( w klasie  programowo  wyższej ),
 1. rozumie  treść  prostego  tekstu,  informacji  i  instrukcji  oraz podstawowych  pojęć  i  treści    danego  przedmiotu  przewidzianych  w  podstawie  programowej,
 2. w  sytuacjach  typowych  i  prostych  potrafi  posiadane  wiadomości  i  umiejętności  zastosować  do  rozwiązywania  łatwych  zadań  teoretycznych  i  praktycznych,
 3. potrafi  obserwować  przedmioty  i  zjawiska,  nazwać  je  i  wymienić  ich  główne  elementy,
 4. wykazuje  chęć  poprawienia  swych  osiągnięć  szkolnych
 • ocenę   niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

 

 1. nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  treści  koniecznych,  a  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  i  umiejętności  z  tego  przedmiotu,
 1. nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim  (elementarnym )  stopniu  trudności,  nawet  z  pomocą  nauczyciela.
 • 2
 1. Nauczyciele/ wychowawca na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców (na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o sposobach  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów.

Przyjmuje  się  następujące  formy  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności:

 • formy  ustne:

 

 1. odpowiedzi  ( dialog,  opis,  streszczenie,  opowiadanie ),
 1. wypowiedzi  w  klasie  ( określane  jako  aktywność ),
 2. recytacja,
 • formy  pisemne:

 

 1. prace  klasowe,
 1. sprawdziany,
 2. kartkówki,
 3. zadania  domowe,
 4. dyktanda,  pisanie  tekstu  ze  słuchu,
 5. testy,
 6. prace  dodatkowe
 1. Ustala się, że w jednym tygodniu możliwe jest zorganizowanie do trzech sprawdzianów/ prac klasowych. Muszą one być każdorazowo wpisane z tygodniowym wyprzedzeniem w terminarzu   znajdującym się w dzienniku elektronicznym.
 2. Pomiędzy  formą  ustną  a  pisemną,  w  zależności  od  celu,  znajdują  się  także  szczegółowe  formy  wypowiedzi  jak:  referat,  własna  twórczość.  Ponadto  stosuje  się  testy  sprawnościowe  (lekcje  wychowania  fizycznego)  oraz  formy  praktyczne.
 • 3
 1. Nauczyciele/ wychowawca na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców(na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych. 
 • Rodzice (prawni opiekunowie)  mogą  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  o  podwyższenie  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  do  dyrektora  szkoły,  z  powiadomieniem  wychowawcy  klasy  i  nauczyciela  przedmiotu.

 

 • Wniosek  musi  być  złożony  w  ciągu  jednego  tygodnia  od  terminu  poinformowania  ucznia  i  jego  rodziców  o  proponowanej  ocenie,  ale  nie  później, niż  3  dni  przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej.
 • Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  procedury  sprawdzającej  odpowiedzialny  jest  dyrektor  szkoły,  który  powiadamia  rodziców  ucznia  o  terminie  i  miejscu  egzaminu  oraz  zakresie  materiału  nauczania  podlegającego  sprawdzeniu  (uzyskanego  od  nauczyciela  przedmiotu).
 • Egzamin  przeprowadza  komisja  w  składzie:  dyrektor  szkoły  lub  jego  zastępca,  wychowawca  klasy  oraz  nauczyciel  przedmiotu.
 • W  czasie  egzaminu  sprawdzającego  mogą  być  obecni – w  charakterze  obserwatorów –  rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia.
 • Procedura  sprawdzająca  obejmuje:
  1. w  przypadku  przedmiotów  ogólnych  odpowiedź  pisemną  i  ustną,
  2. w  przypadku  techniki, informatyki, plastyki,  muzyki i wychowania  fizycznego – przede wszystkim forma zadań praktycznych.
 • Z  przeprowadzonego  egzaminu  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  lub  wyniku  sprawdzianu  praktycznego.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
 • 4
 1. Nauczyciele/ wychowawca na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców (na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.
  • O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który:
 2. systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,-
 3. nieobecności systematycznie usprawiedliwiał,
 4. swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych,
 5. nie został ukarany karami statutowymi,
 6. nie przekroczył ustalonej w WZO ujemnej puli punktów uniemożliwiającej uzyskanie określonej oceny zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice zgłaszają do wychowawcy, nie później niż 2 dni po poinformowaniu o ocenie przewidywanej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice przedstawiają wychowawcy informacje w formie pisemnej, które w znaczący sposób, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w WZO, mogą wpływać na zmianę oceny przewidywanej. Wychowawca niezwłocznie przedstawia wniosek dyrektorowi, który powołuje w ciągu dwóch dni zespół w składzie : wychowawca, psycholog, co najmniej 2 nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 • Zespół w ciągu dwóch dni roboczych rozpatruje wniosek i analizuje zebrane informacje ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • Wychowawca pisemnie informuje rodziców ucznia o podjętej decyzji.
 • Dokumentację związaną z procedurą przechowuje wychowawca do zakończenia roku szkolnego.
 • 5
 1. Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i  jego  rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę.
 3. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych opiekunów)  sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  są  udostępniane  do wglądu uczniowi  lub  jego  rodzicom  (prawnym  opiekunom).
 4. Nauczyciel  ma  prawo  sprawdzić  poziom  umiejętności i  wiadomości  ucznia  w  obecności  rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli  uczeń  odmawia  odpowiedzi.
 5. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym  wymaganiom.
 6. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki, plastyki, muzyki  i należy  w  szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć.
 7. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych.
 8. Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  co  najmniej  raz  w  ciągu  roku  szkolnego  –  w  ostatnim  tygodniu  stycznia  lub  w  ostatnim  tygodniu  przed  feriami  zimowymi (jeżeli  ferie  zimowe  rozpoczynają  się  wcześniej).
 9. Przed  klasyfikacyjnymi  zebraniami  rady  pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  są  zobowiązani  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  o  przewidywanych  dla  niego  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  w  następujących  terminach  i  formie:
 • o  zagrożeniu  roczną oceną  niedostateczną ucznia  i  jego  rodziców  na  miesiąc przed zakończeniem  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
  1. informację o  zagrożeniu   niedostateczną oceną  klasyfikacyjną  wpisuje  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  w  dzienniku elektronicznym;
  2. informację  o  zagrożeniu  ucznia  roczną  niedostateczną  oceną  klasyfikacyjną  podaje  wychowawca  klasy
 • na  tydzień  przed  śródrocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  i  na  dwa  tygodnie  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej   o  przewidywanej ocenie  klasyfikacyjnej.
 1. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  
 2. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na  ukończenie  szkoły.
 3. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych,  począwszy  od  klasy  IV szkoły  podstawowej,  ustala  się  w  stopniach  według  następującej  skali:
 • celujący,
 • bardzo  dobry,
 • dobry,
 • dostateczny,
 • dopuszczający,
 • niedostateczny.
 1. Dopuszcza  się  stosowanie  „ + ”  i    „ – ”    przy  ocenach  bieżących .
 • 6
 1. Formy oceniania wiadomości i umiejętności określone są przez oceny szkolne (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) i zastosowane wagi (jednostki przeliczeniowe).

 1) formy oceniania wiadomości i umiejętności zapisane w dzienniku:

 1. kolorem czarnym, niebieskim lub innym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 1,
 2. kolorem zielonym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 2,
 3. kolorem czerwonym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 3,
 4. Oceny półroczna i roczna wynikają ze średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych. Nauczyciel, wystawiając ocenę, posiłkuje się średnią ważoną, jednak ostateczna decyzja dotycząca oceny, należy do nauczyciela.

 Ustalenie ocen:

śródrocznych, rocznych
od 5,5 celujący
od 4,6 bardzo dobry
od 3,6 dobry
od 2,6 dostateczny
od 1,6 dopuszczający
 

 

 

 

 

Rozdział 3

Formy sprawdzania i oceniania stosowane na poszczególnych przedmiotach.

 • 1
  1. Formy sprawdzania i oceniania z języka polskiego :

 

    Waga
1)     Praca klasowa / wypracowanie pisane w szkole 3
2)       Sprawdzian/dyktando 2
3)      Odpowiedź ustna 1
4)      Kartkówka 2
5)       Inne np.: referat, recytacja, aktywność 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania stosowane z języków obcych

Obowiązuje w klasach 4, 5, 6

    Waga
1)      Sprawdzian 3
2)       Kartkówka 2
3)       Odpowiedz ustna 2
4)       Aktywność/zadanie dodatkowe 1
5)       Projekt 2

 

Obowiązuje w klasach 7, 8,

    Waga
6) Sprawdzian 3
7) Dłuższa wypowiedź pisemna – tylko język angielski 2
8) Kartkówka 2
9) Odpowiedz ustna 2
10) Aktywność/zadanie dodatkowe 1
11)      Projekt 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z geografii :

 

    Waga
1)      Sprawdzian 3
2)       Test 2
3)       Kartkówka 2
4)       Konturówka 1
5)       Odpowiedź 1
6)       Zadanie domowe 1
7)       Aktywność 1
8)       Inne 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z biologii:

 

       Waga
1) Sprawdzian/test     3
2) Kartkówka     2
3) Odpowiedź     2
4) Zadanie domowe     1
5) Aktywność     1
6) Inne     1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z chemii :

 

    Waga
1)    Sprawdzian/test 3
2)       Odpowiedź ustna lub kartkówka 2
3)       Zadanie domowe 1
4)       Aktywność 1
5)       Inne 1-3

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z  matematyki :

 

.   Waga
1)      Praca klasowa 3
2)       Test, sprawdzian 3
3)      Odpowiedź ustna lub kartkówka 2
4)        Zadanie domowe 1
5)       Aktywność 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z informatyki:

 

    Waga
1)       Projekt 3
2)        Ćwiczeni/kartkówka 2
3)       Praca na lekcji 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z fizyki:

 

    Waga
1)       Sprawdzian 3
2)       Odpowiedź ustna lub kartkówka 2
3)       Zadanie domowe 1
4)       Aktywność 1
5)       Praca dodatkowa zlecona przez nauczyciela 1-3

 

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z historii:

 

    Waga
1) Sprawdzian      3
2) Kartkówka      2
3) Zadanie domowe      1
4) Odpowiedź      1
5) Aktywność      1
6) Prezentacja tematu/wystąpienie      2

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania edukacji dla bezpieczeństwa:

 

    Waga
1) Sprawdzian, test, ćwiczenia 3
2) Odpowiedź ustna 2
3) Kartkówka 2
4) Aktywność 1
5) Inne np. referat, prezentacja i pomoce dydaktyczne 1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z wiedzy o społeczeństwie:

 

    Waga
1) Sprawdzian      3
2) Kartkówka      2
3) Odpowiedź dot. wydarzeń na świecie i w Polsce      2
4) Zadanie domowe      1
5) Aktywność      1

 

 

 

12.Formy sprawdzania i oceniania z wychowania fizycznego

 

    Waga
 1) Sprawdzian umiejętności i wiadomości      3
2) Postawa      3
3) Aktywność pozalekcyjna      2
4) Zadania      1
5) Nagrody wyróżnienia za szkolne zawody sportowe      3

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z muzyki, plastyki, techniki:

 

    Waga
 1) Nagroda lub wyróżnienie w konkursie plastycznym      3
2) Testy      3
3) Praca wykonywana na lekcji      2
4) Praca dodatkowa      1
5) Postawa twórcza      1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z religii:

 

    Waga
 1) Sprawdzian/test      3
2) kartkówka      2
3) Aktywność/odpowiedz ustna/inne      1

 

 • 2
 1. Nauczyciele uczący na tym samym poziomie edukacyjnym tego samego przedmiotu zobowiązani są do stosowania tych samych form sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów
 2. Określona liczba zadań obowiązujących każdego ucznia musi być respektowana przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole.
 3. W przypadku nieobecności na kartkówce, sprawdzianie lub pracy klasowej (bez względu
  na przyczyny), uczeń ma obowiązek poddania się formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, nie później jednak niż dwa tygodnie od przybycia do szkoły.
 4. W sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpi do ustalonej (zgodnie z ww. punktem) formy oceniania, nauczyciel ma prawo w dowolnym terminie, nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacją, sprawdzić ucznia z zaległych treści nauczania.
 5. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z każdej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż dwa tygodnie od daty jej wystawienia.
 6. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprzedniej. Nauczyciel nie wystawia następnej oceny niedostatecznej, jeżeli uczeń nie poprawi danej formy.
 7. Zaleca się, aby forma o wadze „3” była  zaliczona na ocenę pozytywną.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wystawienie oceny półrocznej pozytywnej, jeżeli mimo oceny niedostatecznej o wadze „3”, średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych w półroczu
  wynosi 2,0.
 8. Każda  ocena  otrzymywana  przez  ucznia  powinna  być  wpisana  do  dziennika elektronicznego.
 9. Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.
 • 3
 1. W  klasach  I – III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny    klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  są  ocenami  opisowymi. Rodzice uczniów są zapoznawani z projektem oceny na tydzień przed śródroczną radą klasyfikacyjną i na dwa tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Rozdział 4

Egzaminy klasyfikacyjne.

 • 1
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzamin  klasyfikacyjny.
 3. Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.
 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  z  tym  że  taki egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami).
 6. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć  edukacyjnych.
 7. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni, w charakterze  obserwatorów,  rodzice (prawni  opiekunowie)  ucznia.
 8. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 10. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuję  się  „niesklasyfikowany/a”.
 11. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  jest  ostateczna,  z  zastrzeżeniem,  że  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalenia  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.
 12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Rozdział 5

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

 • 1
 1. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która  przeprowadza  sprawdzian   wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć  edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami.
 2. Do  przeprowadzenia  sprawdzianu  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  w  skład  której  wchodzą:
 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,
 • dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu  prowadzących  takie  same  zajęcia  edukacyjne.
 1. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.
 2. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego
 3. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzła  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen.

Rozdział 6

Promowanie uczniów.

 • 1
 1. Uczeń  klasy  I – III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jednak  w  wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o  powtarzaniu  klasy,  na  wniosek wychowawcy klasy  oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych  opiekunów)  ucznia.

 

 • 2
 1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał  roczne  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej.
 2. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią    ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem.
 • 3
 1. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  w  szkole  podstawowej   oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.

Rozdział 7

Egzaminy poprawkowe.

 • 1
 1. Począwszy  od  klasy  czwartej  szkoły  podstawowej, uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej   uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki, informatyki,  techniki oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań  praktycznych.
 3. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Przeprowadza się go w ostatnim  tygodniu  ferii  letnich.
  1. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji  wchodzą:
 4. dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 1. nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne – jako  egzaminujący,
 2. nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne – jako członek  komisji.
 1. Jako  obserwator  może  w  egzaminie  uczestniczyć  rodzic  (prawny  opiekun)  oraz  wychowawca  klasy.
 2. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.
 3. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
 4. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły,  nie  później  niż  do  końca  września.
 5. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej  i  powtarza  klasę,  chyba  że,  rada  pedagogiczna  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  postanowi  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej.

Rozdział 8

Ukończenie szkoły podstawowej.

 • 1
 1. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach  programowo  niższych  w  szkole  danego  typu,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej  oraz  przystąpił  do  sprawdzianu ósmoklasisty. 
 2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania.

 Rozdział 9

Szczegółowe kryteria punktowania zachowania uczniów

 • 1
 1. Ocenę zachowania (śródroczną, roczną i końcową), ustala się według skali:
 • wzorowe – wz
 • bardzo dobre – bdb
 • dobre – db
 • poprawne – pop
 • nieodpowiednie – ndp
 • naganne – ng  

2.Progi punktowe:

1) Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:

 1. wzorowe 270 pkt. i więcej; uzyskanie przez ucznia więcej niż 10 pkt. ujemnych w ciągu jednego półrocza i 20 w skali roku, uniemożliwia otrzymanie oceny wzorowej zachowania.
 2. bardzo dobre 200 – 269 pkt.; uzyskanie przez ucznia więcej niż 20 pkt. ujemnych w ciągu jednego półrocza i 40 w skali roku, uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej zachowania.
 3. dobre 130 – 199 pkt., uzyskanie przez ucznia więcej niż 30 pkt. ujemnych w ciągu jednego półrocza i 60 w skali roku, uniemożliwia otrzymanie oceny dobrej zachowania.
 4. poprawne 80 – 129 pkt.
 5. nieodpowiednie 0 – 79 pkt.
 6. naganne poniżej 0 pkt.
 7. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150  pkt., które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza (roku) może zwiększać lub zmniejszać.
 8. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.
 9. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny – zachowania negatywne.
 10. Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów (również poza terenem szkoły), wówczas traci 45-100 pkt. (punkty przyznawane są po powiadomieniu rodziców oraz konsultacji z dyrekcją szkoły i szkolnym psychologiem ):
 11. kradnie,
 1. pali papierosy (również e-papierosy),
 2. spożywa alkohol,
 3. zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je,
 4. fizycznie lub psychicznie znęca się nad koleżeństwem,- jest brutalny,
 5. wchodzi w konflikt z prawem
 6. dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.
 • 2
 1. Sposób przyznawania punktów:

Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i uwag zapisanych w dzienniku elektronicznym w zakładce zachowanie ucznia oraz:

 1. samooceny ucznia – od 0 do 10 pkt., opinii klasy – od 0 do 10 pkt. z puli wychowawcy (obie kategorie uśredniamy),
 2. opinii nauczycieli uczących ucznia,
 3. opinii pracowników szkoły przedstawionej dyrekcji szkoły lub wychowawcy.
 4. Punkty za zachowania pozytywne.Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za następujące działania:
 • Udział w konkursach przedmiotowych znajdujących się w wykazie Kuratorium Oświaty, (za każdy konkurs), po uwzględnieniu wkładu pracy:
 1. udział w etapie szkolnym: I, II, III miejsce 10 pkt. Pozostałe miejsca uzyskują punkty w stosunku procentowym. Uczeń uzyskuje tyle punktów, ile % poprawnych odpowiedzi udzielił;
 2. udział w etapie rejonowym: 15 pkt.
 3. udział w etapie wojewódzkim: 20 pkt. Dodatkowo laureat konkursu wojewódzkiego otrzymuje 10 pkt.
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – zaproponowanych przez Szkolny Związek Sportowy (za każde zawody), po uwzględnieniu wkładu pracy:
 1. a) Etap szkolny, udział: 0-5 pkt., miejsce medalowe 10 pkt.
 2. b) Etap gminny, udział: 0-10 pkt., miejsce medalowe 20 pkt.
 3. c) Etap powiatowy,  udział: 0-15 pkt., miejsce medalowe 25 pkt.
 4. d) Etap rejonowy,  udział: 0-20 pkt., miejsce medalowe 30 pkt.
 5. e) Etap wojewódzki, udział: 0-25 pkt., miejsce medalowe 35 pkt.
 6. f) Etap ogólnopolski,  udział: 0-30 pkt., miejsce medalowe 40 pkt.

Uczeń otrzymuje punkty za udział lub za miejsce medalowe.

Zawody sportowe i konkursy artystyczne poza szkołą – jedna ocena celująca na półrocze wagi 3 oraz 20 pkt. zachowania (po udokumentowaniu osiągnięć).

 • Aktywny udział w imprezach, akcjach, konkursach szkolnych i klasowych (indywidualne lub w zespole przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela) – od 5 do 20 pkt.
 • Pełnienie funkcji w szkole lub klasie i sumienne wywiązywanie się z obowiązków podjętych z własnej inicjatywy lub powierzonych przez nauczyciela(np. Samorząd Szkolny, Samorząd Klasy, Uczniowski Klub Sportowy, dyżury klasowe, itp.) –                w zależności od stopnia zaangażowania: 5, 10 lub 15pkt.
 • Brak punktów ujemnych w danym miesiącu max 8 pkt: po 2pkt. za każdy tydzień bez punktów ujemnych (wpisuje wychowawca – rozliczenie tygodniowe lub miesięczne).
 • Wyróżniająca postawa ucznia (wysoka kultura osobista, bezinteresowna pomoc, szacunek wobec osób starszych, …): 5 pkt. każdorazowo.
 • Do dyspozycji wychowawcy klasy od (– 20) do 20 pkt. w półroczu.
 1. Punkty za zachowania negatywne: Punkty ujemne przyznają: wychowawca i nauczyciele po konsultacji z w/w, inni pracownicy szkoły, po przeprowadzeniu rozmowy z bezpośrednio zainteresowanym uczniem. Wychowawca wspólnie z uczniem poszukuje sposobu poprawy zachowania w przyszłości. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania:
 • Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć: -5 do -1 pkt. (każdorazowo). Uczeń uzyskuje punkty z tej kategorii po jednokrotnym upomnieniu ze strony nauczyciela lub pracownika szkoły.
 • Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (oszustwo, arogancja, bezczelność itp.): -20 do -5 pkt. każdorazowo.
 • Niewywiązywanie się ze zobowiązań (np. lekceważenie dyżurów, indywidualnych umów z nauczycielem np: niezgłoszenie się na wcześniej umówiony termin poprawy sprawdzianu, celowe zniszczenie sprawdzianu przed udostępnieniem do wglądu rodzicowi itp: od -5 do -1 pkt.
 • Strój niezgodny z regulaminem szkoły: -5 pkt. każdorazowo.
 • Niszczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych, umeblowania i budynku oraz cudzej własności:
 1. Deklaracja naprawy/odkupienia uszkodzonego mienia (w terminie ustalonym z dyrekcją): -10 pkt.
 2. w przypadku niespełnienia powyższego wymogu: od -100 do -15 pkt.
 • Zaśmiecanie otoczenia: -5 pkt. każdorazowo.
 • Udział w bójkach, stosowanie przemocy (również przemocy słownej, wulgarne zachowanie i słownictwo: od -30 do -10 pkt. po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
 • Nieuzasadnione spóźnienia lub nieobecności na zajęciach (w środku lekcji): -2 pkt. (spóźnienie do 15 minut), spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje wpisaniem nieobecności na lekcji, każdorazowo (wpisuje nauczyciel przedmiotu).
 • Samowolne opuszczanie terenu szkoły: -30 pkt. każdorazowo.
 1. Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowania poza terenem szkoły. W takim przypadku decyzję o ilości ujemnych punktów podejmuje wychowawca klas, a w szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna.

 

 • 3

 

1.Za negatywne zachowania uczniów ze specjalnymi potrzebami, wynikające z dysfunkcji psychicznej ucznia odnotowuje się  minimalną liczbę punktów ujemnych z danej kategorii.

2.Ustalając ocenę półroczną lub końcoworoczną nie uwzględniamy tylko tych kategorii punktów ujemnych, które wynikają z jednostki chorobowej ucznia.

 • 4
 1. Sposób ustalenia oceny zachowania:
 • Punkty od 0 do 10:
 1. samooceny ucznia 
 2. opinii klasy

Łączna liczba punktów otrzymanych przez ucznia za kryteria a) i b) to ich średnia arytmetyczna.

 • 5

 

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza nauki.
 2. Ocenę roczną  zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch półroczy.
 3. W sytuacji rażącego łamania przez ucznia regulaminu szkoły ocena zachowania może ulec obniżeniu również po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej .