Wewnątrzszkolne zasady oceniania

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA
(WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA)

ZNOWELIZOWANE UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 PODSTAWA PRAWNA :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017r., poz.1534,

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art.44zb (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1943,
z późniejszymi zmianami).

 

 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania,  uwzględniających  tę  podstawę.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  oceniania  wewnątrzszkolnego.

 

 1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  ma  na  celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego  zachowaniu  oraz  postępach  w  tym  zakresie;
 • udzielanie pomocy uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju;
 • motywowanie  ucznia  do  dalszych  postępów  w  nauce  i  zachowaniu;
 • dostarczenie  rodzicom  ( prawnym  opiekunom )  i  nauczycielom informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia;
 • umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje:
 • formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych;
 • ustalanie  kryteriów  oceniania  zachowania;
 • ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych;
 • ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  ( prawnym  opiekunom )  informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce.

 

5.Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów )  (na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o:

 

 1. a) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania.

 

Przyjmuje  się następujące  wymagania  do  uzyskania  poszczególnych  ocen:

 

  ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który :

 • opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania  dla  danej  klasy  (przedmiotu);
 • nie  tylko  rozumie  podstawowe  pojęcia,  ale  potrafi  nimi  operować  w  ujęciu  międzyprzedmiotowym  (korelacyjnym);
 • w  sposób  twórczy  stosuje  wiadomości  i  umiejętności  do  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  i  praktycznych – w sytuacjach  typowych  i  nowych
 • samodzielnie  poszukuje  różnych  sposobów  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych,  sprawnie  posługując  się  procesami  abstrahowania,  uogólniania  i  formułowania  wniosków;

 

  ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:

 • opanował  wiedzę  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  dla  danej  klasy  (przedmiotu),
 • w  oparciu  o  rozumienie  pojęć,  terminologii  i  treści  programowych  przedmiotu  potrafi  samodzielnie  dokonywać  ich  porządkowania,  klasyfikowania  i  przetwarzania,
 • sprawnie  posługuje  się  językiem  przedmiotu,  a  przede  wszystkim  językiem  ojczystym,  z  zachowaniem  zasad  gramatycznych,  stylistycznych,  kompozycyjnych,
 • w  rozwiązywaniu  problemów  potrafi  samodzielnie  lub  z  niewielką  pomocą  nauczyciela  projektować  działania  i  hipotezy  robocze,  dostrzegać  prawidłowości  zjawisk,  domyślać  się  przyczyn  i  przewidywać  skutki  zdarzeń,

 

  ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:

 •  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  podstawie  programowe  przedmiotu (klasy) opanował na dobrym poziomie,   ,
 • rozumie  podstawowe  pojęcia  i  terminy  oraz  treści  zadań,  tekstów,  instrukcji  i  definicji,  a  także  potrafi  posługiwać  się  nimi,  a  przy  pomocy  nauczyciela  umie  je  oceniać,  weryfikować  i  przekształcać,
 • potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  zadania  teoretyczne  i  praktyczne o średniej skali trudności,
 • pod  kierunkiem  nauczyciela  i  w  oparciu  o  instrukcję  potrafi  prowadzić  obserwację  zjawisk,  porównywać  ich  cechy,  a  także  opisywać  wzajemne  wpływy  czynników  środowiska  przyrodniczego  i  społecznego,
 • potrafi  samodzielnie,  w  oparciu  o  instrukcję,  zredagować  ustnie  i  pisemnie  prosty  opis,  sprawozdanie,  charakterystykę,  notatkę – poprawnie  kompozycyjnie  i  językowo,
 • w  oparciu  o  podręcznik  lub  inne  źródło  informacji  oraz  w  oparciu  o  wskazówki  nauczyciela  potrafi  przygotować  wymagane  informacje,  noty  biograficzne  i  odpowiedzi  na  zadane  pytania,
 • z  niewielką  pomocą  nauczyciela  potrafi  wskazać  błędy  w  swych  zadaniach  i  samodzielnie  je  poprawić,
 • wykazuje  aktywną  postawę  wobec  proponowanych  działań  w  procesie  nauczania – uczenia  się  i  chętnie  je  podejmuje,

 

 ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

 • opanował  przynajmniej  na  poziomie  wymagań  podstawy  programowej  wiadomości  i  umiejętności,
 • rozumie  podstawowe  pojęcia  oraz  treści  tekstów,  zadań,  instrukcji,  definicji,  koniecznych  do  rozwiązywania  problemów  w  procesie  nauczania – uczenia  się,
 • potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  proste  zadana  teoretyczne  i  praktyczne,  związane  z  obliczaniem,  pomiarem,  porównywaniem,  porządkowaniem  i  wyszczególnianiem,
 • przy  pomocy  nauczyciela  i  pod  jego  kierunkiem  potrafi  w  sytuacjach  typowych  posługiwać  się  operacjami  analizy  i  syntezy  oraz  wnioskowania,
 • opanował  sprawność  językową  na  poziomie  umożliwiającym  mu  najprostsze  wyrażanie  swego  stanowiska  i  komunikowanie  się  z  otoczeniem  oraz  formułowanie  odpowiedzi  na  łatwe  pytania,
 • potrafi  obserwować  zjawiska  przyrodnicze  i  społeczne  i  za  pomocą  instrukcji  wyodrębnić  najistotniejsze  cechy,
 • potrafi  korygować  wskazane  przez  nauczyciela  błędy  w  rozwiązanych  zadaniach  oraz  w  ćwiczeniach  w  mówieniu  i  pisaniu,

 

 

  ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który:

 • zapamiętuje  minimum  wiadomości  na  poziomie  treści  koniecznych  do  kontynuowania  nauki  na  poziomie  wyższym  ( w klasie  programowo  wyższej ),
 • rozumie  treść  prostego  tekstu,  informacji  i  instrukcji  oraz podstawowych  pojęć  i  treści    danego  przedmiotu  przewidzianych  w  podstawie  programowej,
 • w  sytuacjach  typowych  i  prostych  potrafi  posiadane  wiadomości  i  umiejętności  zastosować  do  rozwiązywania  łatwych  zadań  teoretycznych  i  praktycznych,
 • potrafi  obserwować  przedmioty  i  zjawiska,  nazwać  je  i  wymienić  ich  główne  elementy,
 • wykazuje  chęć  poprawienia  swych  osiągnięć  szkolnych

 

ocenę   niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

 • nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  treści  koniecznych,  a  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  i  umiejętności  z  tego  przedmiotu,
 • nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim  (elementarnym )  stopniu  trudności,  nawet  z  pomocą  nauczyciela.

 

 1. b) sposobach  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów.

Przyjmuje  się  następujące  formy  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności:

  formy  ustne:

 • odpowiedzi  ( dialog,  opis,  streszczenie,  opowiadanie ),
 • wypowiedzi  w  klasie  ( określane  jako  aktywność ),
 • recytacja,

 

formy  pisemne:

 • prace  klasowe,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • zadania  domowe,
 • dyktanda,  pisanie  tekstu  ze  słuchu,
 • testy,
 • prace  dodatkowe

Pomiędzy  formą  ustną  a  pisemną,  w  zależności  od  celu,  znajdują  się  także  szczegółowe  formy  wypowiedzi  jak:  referat,  własna  twórczość.  Ponadto  stosuje  się  testy  sprawnościowe  (lekcje  wychowania  fizycznego)  oraz  formy  praktyczne.

 

 1. c) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych. 

 

 • Rodzice (prawni opiekunowie)  mogą  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  o  podwyższenie  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  do  dyrektora  szkoły,  z  powiadomieniem  wychowawcy  klasy  i  nauczyciela  przedmiotu.
 • Wniosek  musi  być  złożony  w  ciągu  jednego  tygodnia  od  terminu  poinformowania  ucznia  i  jego  rodziców  o  proponowanej  ocenie,  ale  nie  później, niż  3  dni  przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej.
 • Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  procedury  sprawdzającej  odpowiedzialny  jest  dyrektor  szkoły,  który  powiadamia  rodziców  ucznia  o  terminie  i  miejscu  egzaminu  oraz  zakresie  materiału  nauczania  podlegającego  sprawdzeniu  (uzyskanego  od  nauczyciela  przedmiotu).
 • Egzamin  przeprowadza  komisja  w  składzie  dyrektor  szkoły  lub  jego  zastępca,  wychowawca  klasy  oraz  nauczyciel  przedmiotu.
 • W  czasie  egzaminu  sprawdzającego  mogą  być  obecni – w  charakterze  obserwatorów –  rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia.
 • Procedura  sprawdzająca  obejmuje:

               – w  przypadku  przedmiotów  ogólnych  odpowiedź  pisemną  i  ustną

               – w  przypadku  techniki, zajęć technicznych, informatyki, plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych i wychowania  fizycznego – przede wszystkim forma zadań praktycznych,

 • Z  przeprowadzonego  egzaminu  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  lub  wyniku  sprawdzianu  praktycznego.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.

 

 1. Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  okresy.  

 

 1. Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych opiekunów).

 

 1. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę.

 

 1. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych opiekunów)  sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  są  udostępniane  do wglądu uczniowi  lub  jego  rodzicom  (prawnym  opiekunom).

 

 1. Nauczyciel  ma  prawo  sprawdzić  poziom  umiejętności i  wiadomości  ucznia  w  obecności  rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli  uczeń  odmawia  odpowiedzi.

 

 1. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym  wymaganiom.

 

 1. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  zajęć technicznych, plastyki, muzyki  i zajęć artystycznych należy  w  szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć.

 

 1. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych.

 

 1. Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  co  najmniej  raz  w  ciągu  roku  szkolnego  –  w  ostatnim  tygodniu  stycznia  lub  w  ostatnim  tygodniu  przed  feriami  zimowymi (jeżeli  ferie  zimowe  rozpoczynają  się  wcześniej).

 

15.Przed  klasyfikacyjnymi  zebraniami  rady  pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  są  zobowiązani  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  przewidywanych  dla  niego  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  w  następujących  terminach  i  formie:

 • o  zagrożeniu  oceną  niedostateczną  z  przedmiotu  informujemy  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  na  miesiąc  przed  zakończeniem  okresu  lub  zakończeniem  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • informację  o  zagrożeniu  ucznia śródroczną niedostateczną oceną  klasyfikacyjną  wpisuje  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  w  dzienniku elektronicznym;
 • informację  o  zagrożeniu  ucznia  roczną  niedostateczną  oceną  klasyfikacyjną  podaje  wychowawca  klasy  na  specjalnym  druku (załącznik  nr 1),  który  podpisują  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  ucznia;
 • na  tydzień  przed  śródrocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  i  na  dwa  tygodnie  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  są  obowiązani  poinformować  ucznia (ustnie, wpisując datę powiadomienia w dzienniku lub pisemnie przez wpis do dziennika elektronicznego) o  przewidywanej  dla  niego  ocenie  klasyfikacyjnej.

 

 1. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  

 

 1. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na  ukończenie  szkoły.

 

 1. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych,  począwszy  od  klasy  IV szkoły  podstawowej,  ustala  się  w  stopniach  według  następującej  skali:
 • celujący,
 • bardzo  dobry,
 • dobry,
 • dostateczny,
 • dopuszczający,
 • niedostateczny.

 

 1. Dopuszcza  się  stosowanie  „ + ”  i    „ – ”    przy  ocenach  bieżących .

 

 1. Formy oceniania wiadomości i umiejętności określone są przez oceny szkolne (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) i zastosowane wagi (jednostki przeliczeniowe).

 

 1. Formy oceniania wiadomości i umiejętności zapisane w dzienniku:
 2. a)kolorem czarnym, niebieskim lub innym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 1,
 3. b)kolorem zielonym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 2,
 4. c)kolorem czerwonym – waga formy (jednostka przeliczeniowa) wynosi 3,

 

 1. Każdy semestr kończy się oceną wynikającą ze średniej ważonej wyliczonej według wzoru:

średnia ważona

=

Σ ocena x  waga

Σ wag wszystkich ocen

 

przykład:

Uczeń w I  półroczu uzyskał następujące oceny z zastosowanych form oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów:

F1(kartkówka) – db; F2 (odpowiedź) – dst; F3 (aktywność)– dop; F4 (zadanie domowe)  – db;
F5 (test mały) – bdb; F6 (test duży)  – dst

 

 

średnia ważona

=

(F1+F2+F3+F4) x 1 + (F5 x 2) +  (F6 x 3)

(4 + 2 + 3)

 

średnia ważona

=

(4+3+2+4) x 1 + (5 x 2) +  (3 x 3)

=

43

=

3,6

dostateczny

(4 + 2 + 3)

9

 

Ustalenie ocen:

śródrocznych, rocznych

od 5,5

celujący

od 4,6

bardzo dobry

od 3,6

dobry

od 2,6

dostateczny

od 1,6

dopuszczający

 

 1. Ocenę roczną oblicza się według średniej arytmetycznej np.:

średnia ważona I półrocze

=

3,6

średnia ważona II półrocze

=

4,2

 

I.        Ocena roczna

3,55 + 4,20

II.     =

3,9  – dobry

2

 

24.  Formy sprawdzania i oceniania stosowane w poszczególnych przedmiotach

 1. Formy sprawdzania i oceniania z języka polskiego :

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Praca klasowa / wypracowanie pisane w szkole

3

2.      

Sprawdzian/dyktando

2

3.      

Odpowiedź ustna

1

4.      

Kartkówka

2

5.      

Inne np.: referat, recytacja, aktywność

1

 

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania stosowane z języków obcych :

    języka angielskiego, języka niemieckiego.

 

Obowiązuje w klasach 4, 5, 6

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Sprawdzian

3

2.      

Kartkówka

2

3.      

Odpowiedz ustna

2

4.      

Aktywność/zadanie dodatkowe

1

5.      

Projekt

2

 

Obowiązuje w klasach 7, 8,

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.

Sprawdzian

3

2.

Dłuższa wypowiedź pisemna – tylko język angielski

2

3.

Kartkówka

2

4.

Odpowiedz ustna

2

5.

Aktywność/zadanie dodatkowe

1

6.      

Projekt

1

 

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z geografii :

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Sprawdzian

3

2.      

Test

2

3.      

Kartkówka

2

4.      

Konturówka

1

5.      

Odpowiedź

1

6.      

Zadanie domowe

1

7.      

Aktywność

1

8.      

Inne

1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z biologii:

 

Lp.

Nazwa formy     

Waga

1.

Sprawdzian/test

    3

2.

Kartkówka

    2

3.

Odpowiedź

    2

4.

Zadanie domowe

    1

5.

Aktywność

    1

6.

Inne

    1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z chemii :

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Sprawdzian/test

3

2.      

Odpowiedź ustna lub kartkówka

2

3.      

Zadanie domowe

1

4.      

 Aktywność

1

5.      

Inne

1-3

 

 

Formy sprawdzania i oceniania z  matematyki :

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Praca klasowa

3

2.      

Test, sprawdzian

3

3.      

Odpowiedź ustna lub kartkówka

2

4.      

 Zadanie domowe

1

5.      

Aktywność

1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z informatyki:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Projekt

3

2.      

 Ćwiczeni/kartkówka

2

3.      

Praca na lekcji

1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z fizyki:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.      

Sprawdzian

3

2.      

Odpowiedź ustna lub kartkówka

2

3.      

Zadanie domowe

1

4.      

Aktywność

1

5.      

Praca dodatkowa zlecona przez nauczyciela

1-3

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z historii:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.

Sprawdzian

     3

2.

Kartkówka

     2

3.

Zadanie domowe

     1

4.

Odpowiedź

     1

5.

Aktywność

     1

6.

Prezentacja tematu/wystąpienie

     2

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania edukacji dla bezpieczeństwa:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.

Sprawdzian, test, ćwiczenia

3

2.

Odpowiedź ustna

2

3.

Kartkówka

2

4.

Aktywność

1

5.

Inne np. referat, prezentacja i pomoce dydaktyczne

1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z wiedzy o społeczeństwie:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

1.

Sprawdzian

     3

2.

Kartkówka

     2

3.

Odpowiedź dot. wydarzeń na świecie i w Polsce

     2

4.

Zadanie domowe

     1

5.

Aktywność

     1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z wychowania fizycznego

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

 1.

Sprawdzian umiejętności i wiadomości

     3

2.

Postawa

     3

3.

Aktywność pozalekcyjna

     2

4.

Zadania

     1

5.

Nagrody wyróżnienia za szkolne zawody sportowe

     3

 

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z muzyki, plastyki, techniki:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

 1.

Nagroda lub wyróżnienie w konkursie plastycznym

     3

2.

Testy

     3

3.

Praca wykonywana na lekcji

     2

4.

Praca dodatkowa

     1

5.

Postawa twórcza

     1

 

 1. Formy sprawdzania i oceniania z religii:

 

Lp.

Nazwa formy

Waga

 1.

Sprawdzian/test

     3

2.

kartkówka

     2

3.

Aktywność/odpowiedz ustna/inne

     1

 

 

 

 

 

 1. Nauczyciele uczący na tym samym poziomie edukacyjnym tego samego przedmiotu zobowiązani są do stosowania tych samych form sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów

 

 1. Określona liczba zadań obowiązujących każdego ucznia musi być respektowana przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole.

 

 1. W przypadku nieobecności na kartkówce, sprawdzianie lub pracy klasowej (bez względu
  na przyczyny), uczeń ma obowiązek poddania się formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, nie później jednak niż dwa tygodnie od przybycia do szkoły.

 

 1. W sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpi do ustalonej (zgodnie z ww. punktem) formy oceniania, nauczyciel ma prawo w dowolnym terminie, nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacją, sprawdzić ucznia z zaległych treści nauczania.

 

 1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z każdej formy oceniania
  w trybie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż dwa tygodnie od daty jej wystawienia.

 

 1. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprzedniej. Nauczyciel nie wystawia następnej oceny niedostatecznej, jeżeli uczeń nie poprawi danej formy.

 

 1. Zaleca się, aby forma o wadze „3” była  zaliczona na ocenę pozytywną.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wystawienie oceny półrocznej pozytywnej, jeżeli mimo oceny niedostatecznej o wadze „3”, średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych w półroczu
  wynosi 2,0.

 

 1. Każda  ocena  otrzymywana  przez  ucznia  powinna  być  wpisana  do  dziennika elektronicznego.

 

 1. Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.

 

 1. W  klasach  I – III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny    klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  są  ocenami  opisowymi.

 

 1. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzamin  klasyfikacyjny.

 

 1. Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  z  tym  że  taki egzamin z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami).

 

 1. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć  edukacyjnych.

 

 1. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni, w charakterze  obserwatorów,  rodzice (prawni  opiekunowie)  ucznia.

 

 1. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuję  się  „niesklasyfikowany/a”.

 

 1. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  jest  ostateczna,  z  zastrzeżeniem,  że  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalenia  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która  przeprowadza  sprawdzian   wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć  edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami).

 

 1. Do  przeprowadzenia  sprawdzianu  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  w  skład  której  wchodzą:
 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,
 • dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu  prowadzących  takie  same  zajęcia  edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.

 

 1. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego

 

 1. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzła  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen.

 

 1. Uczeń  klasy  I – III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jednak  w  wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o  powtarzaniu  klasy,  na  wniosek wychowawcy klasy  oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych  opiekunów)  ucznia.

 

 1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał  roczne  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej.

 

 1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią    ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem.

 

 1. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum  oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w  gimnazjach  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.

 

 1. Począwszy  od  klasy  czwartej  szkoły  podstawowej, uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej   uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy z tych zajęć.

 

 1. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych, informatyki,  techniki, zajęć technicznych  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań  praktycznych.

 

 1. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Przeprowadza się go w ostatnim  tygodniu  ferii  letnich.

 

Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji  wchodzą:

 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne – jako  egzaminujący,
 • nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne – jako członek  komisji.

 

 1. 60. Jako  obserwator  może  w  egzaminie  uczestniczyć  rodzic  (prawny  opiekun)  oraz  wychowawca  klasy.

 

 1. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.

 

 1. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.

 

 1. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły,  nie  później  niż  do  końca  września.

 

 1. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej  i  powtarza  klasę,  chyba  że,  rada  pedagogiczna  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  postanowi  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej.

 

 1. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach  programowo  niższych  w  szkole  danego  typu,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej  oraz  przystąpił  odpowiednio  do  sprawdzianu ósmoklasisty. 
 2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania.

 

Szczegółowe kryteria punktowania zachowania uczniów

 

1. Ocenę zachowania (śródroczną, roczną i końcową), ustala się według skali:

 • wzorowe – wz
 • bardzo dobre – bdb
 • dobre – db
 • poprawne – pop
 • nieodpowiednie – ndp
 • naganne – ng

 

2. Zachowanie oceniamy w sposób:

 • za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:
 1. wzorowe 270 pkt. i więcej; uzyskanie przez ucznia więcej niż 40 pkt. ujemnych uniemożliwia otrzymanie oceny wzorowej zachowania,
 2. bardzo dobre 200 – 269 pkt.,
 3. dobre 130 – 199 pkt.,
 4. poprawne 80 – 129 pkt.
 5. nieodpowiednie 0 – 79 pkt.
 6. naganne poniżej 0 pkt.
 • na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150  pkt., które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza (roku) może zwiększać lub zmniejszać;
 • uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne;
 • uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny – zachowania negatywne;
 • jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów, wówczas traci 45-100 pkt. (punkty przyznawane są po konsultacji z dyrekcją szkoły):
 1. kradnie,
 2. pali papierosy (również e-papierosy),
 3. spożywa alkohol,
 4. zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je,
 5. fizycznie lub psychicznie znęca się nad koleżeństwem,- jest brutalny,
 6. wchodzi w konflikt z prawem,
 7. dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.

3. Sposób przyznawania punktów:

 1. a) ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i uwag zapisanych w dzienniku elektronicznym w zakładce zachowanie ucznia oraz:

 – samooceny ucznia – od 0 do 6 pkt. z puli wychowawcy,

 – opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,

 – opinii klasy – od 0 do 6 pkt. z puli wychowawcy,

– opinii pracowników szkoły przedstawionej dyrekcji szkoły lub wychowawcy.

4. Punkty za zachowania pozytywne

 Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za następujące działania:

 • Udział w konkursach przedmiotowych znajdujących się w wykazie Kuratorium Oświaty, (za każdy konkurs), po uwzględnieniu wkładu pracy:
 1. udział w etapie szkolnym: maksymalnie 10 pkt. Ilość punktów na tych etapach przyznawana jest w stosunku procentowym. Uczeń uzyskuje tyle punktów, ile % poprawnych odpowiedzi udzielił;
 2. udział w etapie rejonowym: 15 pkt.
 3. udział w etapie wojewódzkim: 20 pkt. Dodatkowo laureat konkursu wojewódzkiego otrzymuje 10 pkt.
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (za każde zawody), po uwzględnieniu wkładu pracy:
 1. udział w zawodach – maksymalnie 10 pkt. (maksymalnie – decyzja o przyznanych punktach należy do nauczyciela wpisującego)
 2. miejsce medalowe – 15 pkt.
 • Aktywny udział w imprezach, akcjach, konkursach szkolnych i klasowych (indywidualne lub w zespole przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela) – od 5 do 20 pkt.
 • Pełnienie funkcji w szkole lub klasie i sumienne wywiązywanie się z obowiązków podjętych z własnej inicjatywy lub powierzonych przez nauczyciela(np. Samorząd Szkolny, Samorząd Klasy, Uczniowski Klub Sportowy, dyżury klasowe, itp.) –                          w zależności od stopnia zaangażowania: 5, 10 lub 15pkt.
 • Brak punktów ujemnych w danym miesiącu – 5 pkt.(wpisuje wychowawca do 10 dnia każdego miesiąca).
 • Wyróżniająca postawa ucznia (wysoka kultura osobista, bezinteresowna pomoc, szacunek wobec osób starszych, …): 5 pkt. każdorazowo.
 • Do dyspozycji wychowawcy klasy od (– 20) do 20 pkt. w półroczu.

5. Punkty za zachowania negatywne

Punkty ujemne przyznają: wychowawca i nauczyciele a po konsultacji z w/w inni pracownicy szkoły, po przeprowadzeniu rozmowy z bezpośrednio zainteresowanym uczniem. Wychowawca wspólnie z uczniem poszukuje sposobu poprawy popełnionego czynu.

Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania:

 • Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (rozmowy, używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela itp.): -5 do -1 pkt. (każdorazowo).
 • Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (oszustwo, arogancja, bezczelność itp.): -20 do -5 pkt. każdorazowo.
 • Niewywiązywanie się ze zobowiązań (np. lekceważenie dyżurów, indywidualnych umów z nauczycielem itp.): od -5 do -1 pkt.
 • Strój niezgodny z regulaminem szkoły: -5 pkt. każdorazowo.
 • Niszczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych, umeblowania i budynku oraz cudzej własności:
 1. natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia: -10 pkt.
 2. w przypadku niespełnienia powyższego wymogu: od -100 do -15 pkt.
 • Zaśmiecanie otoczenia: -5 pkt. każdorazowo.
 • Udział w bójkach, stosowanie przemocy (również przemocy słownej, wulgarne zachowanie i słownictwo: od -30 do -10 pkt. po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
 • Nieuzasadnione spóźnienia lub nieobecności na zajęciach (w środku lekcji): -5 pkt. każdorazowo (wpisuje nauczyciel przedmiotu).
 • Samowolne opuszczanie terenu szkoły: -30 pkt. każdorazowo.

Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowania poza terenem szkoły. W takim przypadku decyzję o ilości ujemnych punktów podejmuje wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna.

 

6. Sposób ustalenia oceny zachowania:

 

 • Punkty od 0 do 6:
 1. samooceny ucznia 
 2. opinii klasy

Łączna liczba punktów otrzymanych przez ucznia za kryteria a) i b) to ich średnia arytmetyczna.

 • Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza nauki.
 • Ocenę roczną  zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch półroczy.
 • W sytuacji rażącego łamania przez ucznia regulaminu szkoły po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej ocena zachowania może ulec obniżeniu