Zalety klas dwujęzycznych

flaga Wielkiej Brytani

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Jest to rodzaj oddziału, w którym oprócz nauczania w języku polskim, prowadzone są zajęcia w języku obcym – w naszej placówce w języku angielskim. W dzisiejszych czasach umiejętność porozumiewania się w języku obcym odgrywa rolę znaczącą, dlatego zintegrowane nauczanie przedmiotów w języku ojczystym i obcym nie tylko rozwija wiedzę, ale przede wszystkim kształci swobodę komunikowania się w języku obcym na wysokim poziomie, zarówno w piśmie jak i w mowie.

Zalety nauczania dwujęzycznego

Podstawową zaletą jest, że przypisy oświatowe dopuszczają mniejszą liczebność oddziału dwujęzycznego w stosunku do tradycyjnego oddziału, aby zmaksymalizować proces przyswajania treści kształcenia zawartych w podstawie programowej i zintensyfikować nauczanie języka obcego – w naszej szkole języka angielskiego.

Komfortowe warunki nauki, wyspecjalizowana kadra, koła zainteresowań, współpraca z placówkami dwujęzycznymi, wyjazdy edukacyjne – to tylko część zalet oddziału dwujęzycznego, który planujemy stworzyć w naszej placówce. Uczęszczając do klasy dwujęzycznej uczniowie mają szansę:

  • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie;
  • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach ( biologii, geografii, chemii – prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim);
  • przełamywać barierę językową;
  • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji;
  • w przyszłości zdać w przyszłości maturę międzynarodową (w języku angielskim);
  • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.

Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 202 od roku szkolnego 2017/18 można tworzyć oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa, a przyjmowani są do nich w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

2.wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego

3.świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Szkoła zastrzega sobie prawo do stworzenia kolejnych kryteriów rekrutacji, które przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej zostaną podane do ogólnej wiadomości.