Praca dla księgowego

Dyrektorzy Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach ogłaszają nabór na stanowisko księgowego

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (preferowane wyższe).

 4. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakiety office,BeSTi@,

 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 7. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem w szczególności:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

  • ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości budżetowej.

 3. Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji, przechowywanie oraz sprawdzanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu w ZS Kleszczewo i Przedszkolu w ZS Tulce,

 2. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur wpływających do zapłaty,

 3. ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów księgowych jednostek przygotowanych przez głównego księgowego,

 4. wykonywanie innych wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektorów Zespołów Szkół oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami.

 5. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 6. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

 7. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 8. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Szkołach: Program Księgowo-Płacowy, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA, REDIX;

 9. ogólna znajomość zasad księgowości projektów unijnych i ministerialnych,

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół,

 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,

 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,

 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,

 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

 6. sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym w/w. stanowiska,

 7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,

 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,

 9. naliczanie wynagrodzeń,

 10. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym

 11. sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,

 12. sporządzanie ewidencji podatku VAT,

 13. rozliczanie dożywiania prowadzonego przez stołówkę szkolną,

 14. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektorów Zespołów Szkół

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (pół etatu ZS w Kleszczewie, pół etatu ZS w Tulcach)

 

Oferty należy składać na adresy: [email protected] i [email protected]