Przedszkole otwarte od 11 maja

Przedszkola prowadzone przez Gminę Kleszczewo, wznawiają swoją działalność od 11 maja br., z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, którym, zgodnie z wytycznymi MEN, praca zawodowa uniemożliwia opiekę nad nimi i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad swoimi dziećmi. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają wyłącznie rodzice, którzy nie będą wchodzić na teren placówki. Dziecko będzie odbierane przed wejściem do przedszkola. Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych, co będzie kontrolowane przy wejściu (np. mierzenie temperatury). Grupy będą tworzone na podstawie deklaracji godzinowej a nie wieku dziecka. Oddziały będą stałe, w ciągu dnia dzieci nie będą się przemieszczać między grupami. Wychowawcy będą przypisani do grupy losowo, w zależności od możliwości kadrowych. Ilość zabawek i pomocy dydaktycznych będzie ograniczona z uwagi na konieczność ich dezynfekcji. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu.

Za komunikatem MEN, GIS, MZ

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust
  podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.

Powrót do przedszkola – ankieta do pobrania tutaj.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych do pobrania tutaj