Oferta pracy

Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika  obsługowego – sprzątaczka

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 20 stycznia 2023r.

1. Przedmiot naboru:

a) Stanowisko: sprzątaczka;

b) Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Tulcach;

c) Okres zatrudnienia: od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia zatrudnienia  na czas nieokreślony;

d) Wymiar czasu pracy –  ½ etatu;

e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagania niezbędne:

a) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;

b) Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

c) Nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność pracy w zespole, takt, cierpliwość i wyrozumiałość;

b) Dyspozycyjność;

c) Umiejętność pracy z dziećmi;

d) Znajomość ogólnych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) Znajomość ogólnych przepisów przeciwpożarowych, 

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

a) Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,

b) Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

c) Mycie okien,

d) Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie przerw,

e) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

b) List motywacyjny;

 List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”